Bewerking van de Schepenakten van Olen 1739 tot 1766


Akte nr. 1739-01                       Bestand  9509-9514

Heyns Adriaen en Heylen Peeter als voogden van Heylen Adriaen, Heylen Jan Francus, Heylen Guilliam, Heylen Anna Elisabeth en van Heylen Peeter, allen wezen van wijlen Heyns Anna en van Heylen Guillielmus, ter ener zijde en de genoemde Heylen Guillielmus ter andere zijde, sluiten op 5 januari 1739 een overeenkomst in verband met de nalatenschap.


Akte nr. 1739-02                       Bestand  9515-9520

Poortmans Jan en Caers Hendrick als voogden van Veckemans Elisabeth, Veckemans Maria, Veckemans Anna, Veckemans Joanna, Veckemans Dimpna en van Veckemans Catharina, allen wezen van wijlen Veckemans Michiel en van Caers Anna aan de ene zijde en de genoemde Caers Anna aan de andere zijde, sluiten op 26 februari 1739 een overeenkomst in verband met de nalatenschap.


Akte nr. 1739-03                       Bestand  9521-9530

Willems Hendrick, Willems Michiel, Willems Adriaen, Willems Maria gehuwd met Bellens Jan, en Cluyts Jan als voogd van de wees van wijlen Willems Marten en van Jacops Elisabeth, allen erfgenamen van wijlen Willems Michiel en van Slegers Anna, verdelen de erfenis in 5 kavels.

Kavel A: aan de wees van wijlen Willems Marten

Kavel B: aan Willems Maria gehuwd met Bellens Jan

Kavel C: aan Willems Adriaen

Kavel D: aan Willems Hendrick

Kavel E: aan Willems Michiel


Akte nr. 1739-04                       Bestand  9531-9534

Vermiet Adriaen en Moons Adriaen voogden van Truyts Adriaen, Truyts Maria en Truyts Catharina, allen wezen van wijlen Truyts Jan en van Moons Joanna aan de ene zijde en de genoemde Moons Joanna aan de andere zijde, sluiten op 7 november 1739 een overeenkomst in verband met de erfenis.


Akte nr. 1739-05                       Bestand  9537-9540

Oeyen Peeter en Baetvens Andries voogden van Baetvens Dimphna, wees van wijlen Baetvens Balten en van Bertels Elisabeth aan de ene zijde en de genoemde Bertels Elisabeth aan de andere zijde, sluiten op 26 december 1739 een overeenkomst in verband met de erfenis.


Akte nr. 1740-01                       Bestand  9541-9544

Helsen Peeter en Verbist Hendrick voogden van Verbiest Jan en Verbiest Catharina, wezen van wijlen Helsen Anna en van Verbiest Peeter aan de ene zijde en de genoemde Verbiest Peeter aan de andere zijde, sluiten op 12 juni 1740 een overeenkomst in verband met de erfenis


Akte nr. 1740-02                       Bestand  9545-9550

Van Eynde Peeter en Verbiest Geeraert voogden van Verbiest Catharina en van Verbiest Joannes Baptist, wezen van wijlen Van Eynde Maria en van Verbiest Jan aan de ene zijde en de genoemde Verbiest Jan aan de andere zijde, sluiten op 4 juli 1740 een overeenkomst in verband met de erfenis.


Akte nr. 1740-03                       Bestand  9551-9558

Akte van scheiding en deling tussen de erfgenamen van wijlen broer en zuster Wilms Peeter en Wilms Elisabeth opgesteld op 12 juli 1740.

Kavel 1 aan Wilms Maria en aan Wilms Catharina:

Kavel 2 aan Wilms Jan:

Kavel 3 aan Bellens Cornelis en Wilms Maria:

Kavel 4 aan de wees Wilms Hendrick, zoon van Verboven Catharina

Kavel 5 aan Wilms Peeter, zoon van Wilms Adriaen:


Akte nr. 1740-04                       Bestand  9559-9570

Akte van scheiding en deling tussen de kinderen van Van Eynde Willem en van Jacops Maria, te weten: Van Eynde Peeter, Van Eynde Catharina bijgestaan door haar man Proost Jan, Verbist Geeraert voogd van de wezen van wijlen Van Eynde Maria en van Verbist Jan, en de ongehuwde Van Eynde Elisabeth bijgestaan door Verelst Gaspar.

Kavel 1 aan Van Eynde Catharina:

Kavel 2 aan de erfgenamen van Van Eynde Maria:

Kavel 3 aan Van Eynde Peeter:

Kavel 4 aan Van Eynde Elisabeth:

Er moet door de erfgenamen samen 300 gulden geschonken worden aan de Fondatie van den Roosenkrans van Olen.


Akte nr. 1740-05                       Bestand  9571-9574

Verbist Jan en Doos Jan, voogden van Helsen Hendrick, Helsen Anna en Helsen Maria Catharina, allen wezen van wijlen Helsen Adriaen en van Praets Anna ter ene zijde en de genoemde Praets Anna ter andere zijde sluiten op 27 november 1740 een overeenkomst in verband met de erfenis. Een eerste voorkind van Van Doninck Michiel moet uitgekocht worden.


Akte nr. 1740-06                       Bestand  9575-9580

Peeters Peeter en Caers Hendrick, voogden van Peeters Peeter, wees van wijlen Peeters Guilliam en van Caers Maria ter ene zijde en de genoemde Caers Maria ter andere zijde sluiten op 27 november 1740 een overeenkomst in verband met de erfenis.


Akte nr. 1740-07                       Bestand  9581-9590

Cluyts Joris en Menten Adriaen, voogden van Jacops Jan, de wees van wijlen Jacops Jan en van Cluyts Elisabeth, verkopen op 21 maart 1740 alle meubilaire effecten van het sterfhuis aan Van Eynde Peeter.


Akte nr. 1741-01                       Bestand  9591-9598

Op 27 april 1741 wordt een akte van scheiding en deling opgesteld in verband met de goederen achtergelaten door wijlen Cluyts Joannes Peeterssone en Meir Dimphna.

De verdeling gebeurt tussen Broeckhoven Anna Maria weduwe van wijlen Huysmans Adrianus gevolmachtigd volgens een akte opgesteld door notaris Hufkens, en Huysmans Elisabeth weduwe van wijlen Cluyts Joannes die vertegenwoordigd wordt door E.H. Huysmans Godefridus gevolmachtigd volgens een akte opgesteld door notaris Vekemans H.J. op 24 april 1741.

Kavel A aan Huysmans Elisabeth:

Kavel B aan Broeckhoven Anna Maria:


Akte nr. 1742-01                       Bestand  9599-9602

Wouters Jan en Menten Jan, voogden van Caers Maria en Caers Martinus, wezen van wijlen Caers Hendrick en van Wouters Elisabeth ter ene zijde en de genoemde Wouters Elisabeth ter andere zijde sluiten op 12 maart 1742 een overeenkomst in verband met de erfenis.

Wouters Elisabeth is in verwachting.


Akte nr. 1742-02                       Bestand  9603-9608

De Bie Guilliam en Cuypers Cornelis, voogden van Mans Barbara gehuwd met Schellens Jan en van Jans Anna Maria met verloofde Andries Cornelis, wezen van wijlen De Bie Digna en van Mans Adriaen ter ene zijde en de genoemde Mans Adriaen ter andere zijde sluiten op 21 oktober 1742 een overeenkomst in verband met de erfenis.


Akte nr. 1743-01                       Bestand  9609-9614

Schoenmaeckers Jacobus en Waegemans Adriaen, voogden van Waegemans Adriaen, Waegemans Tresia en Waegemans Jan, wezen van wijlen Van Herck Anna en van Waegemans Peeter ter ene zijde en de genoemde Waegemans Peeter ter andere zijde sluiten op 10 januari 1743 een overeenkomst in verband met de erfenis.


Akte nr. 1743-02                       Bestand  9615-9622

Op 10 januari 1743 wordt een geschil beslecht tussen Peeters Guilliam gehuwd met Verdorent Anna en weduwnaar van Verboven Elisabeth waarmee hij 3 kinderen heeft verwekt waarvan nog 1 in leven is, aan de ene zijde en Verdorent Marten en Peeters Jan aan de andere zijde.

Er wordt verwezen naar een testament van Peeters Guilliam met zijn eerste vrouw (inwoners van Hezewijk) opgemaakt door notaris Stijnen E. op 13 februari 1729.

In de tekst wordt een perceel land genaamd de Meulendries vernoemd.


Akte nr. 1743-03                       Bestand  9623-9626

Bellens Jan en Verbiest Hendricus, voogden van Verbiest Maria, Verbiest Anna, Verbiest Carharina en van Verbiest Elisabeth, wezen van wijlen Verbiest Adriaen en van Bellens Maria ter ene zijde en de genoemde Bellens Maria ter andere zijde sluiten in mei 1743 een overeenkomst in verband met de erfenis.


Akte nr. 1743-03bis                   Bestand  9627-9634

Heyns Adriaen weduwnaar van Van Olmen Elisabeth aan de ene zijde, en Van Olmen Jan, Van Olmen Waltrudus en Van Olmen Maria in eigen naam en Van Olmen Cornelis als voogd van de wezen van wijlen Verbiest Marten en van Van Olmen Maria ter andere zijde sluiten op 18 mei 1743 een overeenkomst in verband met de erfenis.


Akte nr. 1743-04                       Bestand  9635-9644

Van Castel Adriaen en Verbiest Peeter voogden van de wezen van wijlen Verboven Peeter en van Peeters Joanna in samenspraak met Verboven Elisabeth, meerderjarige dochter van het genoemde echtpaar, sluiten op 20 oktober 1743 een overeenkomst in verband met de erfenis.

In samenspraak met Peeters Peeter wordt er nog een bedrag toegekend aan Daneels Anna wees van Peeters Joanna gehuwd met Daneels Christiaen.


Akte nr. 1743-05                       Bestand  9645-9652

Akte van scheiding en deling op 13 november 1743, tussen Verboven Jan en Verboven Maria met als voogd Verboven Adriaen, kinderen van wijlen Verboven Martinus en van Bosch Anna.

Kavel A aan Verboven Adriaen als voogd van Verboven Maria:

Kavel B aan Verboven Jan:


Akte nr. 1743-06                       Bestand  9653-9664

Akte van scheiding en deling op 14 november 1743, tussen Verbiest Elisabeth, Verbiest Peeter en Verbiest Maria bijgestaan door hun voogden Verbiest Henricus en Van Castel Jan, kinderen van wijlen Verbiest Marten en van Verboven Elisabeth.

Kavel 1 aan Verbiest Elisabeth:

Kavel 2 aan Verbiest Maria:

Kavel 3 aan Verbiest Peeter:

Gemeenschappelijk blijft een rente op een kapitaal ten laste van de erfgenamen van Wauters Adriaen.


Akte nr. 1744-01                       Bestand  9665-9668

Schepenakte van Noorderwijk.

De Kepper Adriaen verklaart op 13 mei 1744 100 gulden ontvangen te hebben van de kerk van Olen en stelt als borg:


Akte nr. 1744-02                       Bestand  9669-9673

D'Joos Henricus en D'Joos Peeter voogden van D'Joos Henricus, D'Joos Daniel, D'Joos Catharina en D'Joos Elisabeth, wezen van wijlen D'Joos Jan en van Steurs Elisabeth, en de genaamde Steurs Elisabeth sluiten een overenkomst in verband met de erfenis.


Akte nr. 1744-03                       Bestand  9675-9680

Op 23 septenber 1744 verklaren T'Sijen Jan en Euskens Elisabeth dat ze op 9 april 1742 100 gulden ontvangen hebben van Van Lommel Jan gewezen H. Geestmeester van Olen en van de Pastoor. Ze stellen als borg een huis, hof, stal, schuur en alle bijhorigheden genaamd de Sterre en gelegen in de dorpskom van Olen, palende oost en zuid de erfgenamen van Vermeerberghen Jan en noord de straat.


Akte nr. 1744-04                       Bestand  9683-9686

Op 23 september 1744 verklaart Sprengers Maria weduwe van wijlen Meir Peeter op 15 januari 1741 50 gulden ontvangen te hebben van de E.H. Halloint pastoor en H. Geestmeester van Olen. Ze stelt als borg een perceel land genaamd den Honinck gelegen in Schaatsbergen en palende oost de Honinckstraet, zuid de Wwe van Huysmans Adriaen, west Gebruers Jan en noord zij zelf.


Akte nr. 1744-05                       Bestand  9687-9694

Op 31 oktober 1744 verkopen Vissers Cornelis en Merselis Wilm het huis en aanhorigheden van Vissers Cornelis.


Akte nr. 1745-01                       Bestand  9695-9702

Op 2 januari 1745 wordt er een akte van scheiding en deling opgesteld tussen de erfgenamen van Bellens Maria en Sergers Michiel. De erfenis wordt opgedeeld in drie kavels en de erfgenamen zijn:

Kavel 1 aan de erfgenamen van Bellens Adriaen en van Dams Dimpna:

Kavel 2 aan de erfgenamen van Bellens Catrien en van Wauters Jan

Kavel 3 aan de erfgenamen van Bellens Elisabeth en van Van De Goor Jan:

Onder de akte bevinden zich de handmerken van Wauters Michiel en Wauters Elisabeth, en de handtekeningen van Goor Michiel, Wouters Jan, Wouters Michiel, Van De Goor Adriaen, Van De Heuvel Hendrik, Verboven Adriaen, Verboven Joannes, Bellens Peeter, Van Dingenen Adriaen en Verherstraeten Nicolaes.


Akte nr. 1745-02                       Bestand  9703-9706

Op 23 februari 1745 verklaart Heylen Hendrick samen met De Busser Jan en Heylen Peeter als voogden van de kinderen van het eerste huwelijk van Heylen Hendrick met Verboven Anna, 100 gulden ontvangen te hebben van de bewindvoerders van den Armen van Olen. Hij stelt als borg:


Akte nr. 1745-03                       Bestand  9707-9710

De erfgenamen van wijlen Simons Bastiaen en van Caers Elisabeth verkopen op 10 februari 1745 grond. De getuigen zijn Cluyts Jan en De Busser Jan.


Akte nr. 1745-04                       Bestand  9711-9716

De erfgenamen van Sergers Michiel en Bellens Maria verkopen grond met als getuigen Moons Adriaen en Schuermans Guilliam.

Als verkopers worden vermeld:

Allen kinderen van wijlen Wauters Henricus en Scrooten Anna.


Akte nr. 1745-05                       Bestand  9719-9723

Op 27 februari 1745 wordt grond verkocht door de erfgenamen van Blaeyingh Dympna met als getuigen Van Isschot Adriaen en Bellens Jan.

De akte is ondertekend door Mondelaers Philippus en voorzien van het handmerk van Van Meeuwen Peeter Francis.

Het perceel grond is het Wuyt van Mol, palende oost Woerts Jan Baptist, zuid de erfgenamen van Van Dijck Jan, west de erfgenamen van Paepen Adriaen en noord De Busser Hendrick.

Ingezet door Boogaerts Peeter met als getuigen Van Isschot Adriaen en Bellens Jan. Bij de def. verkoop op 11 maart 1745 blijft hij de koper.


Akte nr. 1745-06                       Bestand  9725-9728

De erfgenamen van Machils Peeter en van Pelsmaeckers Anna verkopen op 6 maart 1745 gronden, met als getuigen Van Bijlen Peeter en Jansen Peeter.

De akte is voorzien van de handmerken van Machils Hendrick, Machils Jan en Machils Adriaen.


Akte nr. 1745-07                       Bestand  9729-9738

Op 28 september 1745 verklaart Wouters Adriaen, molenaar van Olen, voor 650 gulden jaarlijks en voor een periode van 6 jaar, een windmolen gehuurd te hebben van de Hr. Herla rentmeester van de Marquis van Westerlo. De huur gaat in op 1 januari 1746 en loopt tot 1 januari, met een mogelijke opzegging na 3 jaar met een opzeg van 4 maanden.

Borgen zijn Helsen Jan (Oosterwijk) en Verboven Jan.


Akte nr. 1746-01                       Bestand  9739-9742

Op 27 januari 1746 verkoopt Heylen Adriaen een perceel genaams de Hoeven, palende oost de erfgenamen van Gielis Hendrick, zuid Cluyts Merten en west en noord Lemie Adriaen. Als getuigen ondertekenen Heylen Peeter en Van Genechten Andries. Ingezet door Smets Peeter, verhoogd door Matthijs Merten en nogmaals verhoogd door Smets Peeter. Op 23 februari 1746 verhoogd Cluyts Jan met als getuigen De Bruyn Symon en De Bie Adriaen. Op 25 februari wordt hij de def. koper.


Akte nr. 1746-02                       Bestand  9743

Onvolledige akte van 2 december 1746.

Bellens Geerard verhoogt een ingesteld bedrag met als getuige T'Sijen Jan.

Op 9 december blijft hij de def. koper ondanks het protest van Baten Adriaen.


Akte nr. 1746-03                       Bestand  9745-9758

Scheiding en deling van eigendommen tussen Heyns Adriaen, Heyns Maria weduwe van wijlen Vermeerberghen Jan, de kinderen van wijlen Heyns Anna en van Heylen Guilliam, de kinderen van wijlen Heyns Digna en van Luyten Jan en Heyns Peeter, allen erfgenamen van Heyns Henricus en van Van Genechten Catharina. Het betreft goederen achtergelaten door wijlen Van Genechten Adriaen, hun respectievelijke oom en grootoom, en goederen achtergelaten door Van Passel Hendrick en in zijn testament vermeld.

De erfenis wordt op 21 november 1746 opgedeeld in 5 kavels.

Kavel 1 aan de kinderen van wijlen Heyns Anna en van Heylen Guilliam:

Kavel 2 aan Heyns Maria bijgestaan door haar zoon Vermeerberghen Jan:

Kavel 3 aan de wees van wijlen Heyns Digna en van Luyten Jan

Kavel 4 aan Heyns Peeter:

Kavel 5 aan Heyns Adriaen:

De rechthebbenden van kavel 2 en 3 hebben met mekaar geruild.

De akte is ondertekend door Heyns Adriaen, Heyns Maria, Vermeerberghen Jan, Vermeerberghen Franciscus, Van Luyten Theresia, Bellens Peeter, Heyns Peeter, Heylen Guilielmus, Heylen Adriaen, Van Beylen Peeter en Willems Hendrick.


Akte nr. 1746-04                       Bestand  9759-9762

Heylen Adriaen, als voogd van zijn minderjarige broeders en zusters verklaart op 11 december 1746 100 gulden ontvangen te hebben van Hemels Jacobus, kerkmeester van de kerk van Olen. De 100 gulden waren afkomstig van de erfgenamen van wijlen Huysmans Adriaen en van Van Broeckhoven Anna Maria. Hij stelt als borg een perceel genaamd het Voldermans gelegen in Bijlen. Palende oost Verboven Adriaen en noord Boogaerts Peeter. De gemeenschappelijke eigendom was afkomstig van wijlen Van Genechten Adriaen, hun oud-oom. Als getuigen worden vermeld Van Bijlen Peeter en Verboven Jan.


Akte nr. 1746-05                       Bestand  9763-9771

Cluyts Adriaen en Cluyts Jan voor zichzelf en als voogden van hun broers en zussen, kinderen van wijlen Cluyts Cornelius en van Wagemans Maria, verkopen op 22 december 1746 alle hafelijke goederen ten strerfhuize.

Kopers zijn: Cluyts Adriaen, Maes Adriaen, Vosch Jesper, Laureys Adriaen, Daems Marten, Vennekens Matthijs, Verachtert Michiel, Lanen Adriaen, Van Nuten Jan, Van Hove Gommarus, Bastiaens Fransus, Heylen Peeter, Grootians Jan, Van Dijck Jan Baptist, Bellens Geerard, Mertens Jan Baptist, Cluyts Joanna, Meir Jan, Bleyrinckx Adriaen, Van Den Poel Peeter, Gelens Elisabeth, Cools Jan, Van Dingenen Adriaen, Lieckens Peeter, Maes Adriaen met borg van Groenen Jan, Hr. De Prater (Geel) met borg van Van Wesel L., Huypens Baptist (Oevel) met borg van Bleyrinckx Adriaen, Peeters Baptist met borg van Cluyts Adriaen, Cluyts Joanna, Heylen Guilliam met borg van Bellens Peeter, en Verbraecken Helwius.


Akte nr. 1747-01                       Bestand  8067-8075

Op 4 januari 1747 wordt door Daems Marten en De Ceuster Peeter, voogden van de wezen van wijlen Daems Jan en zijn echtgenote De Ceuster Maria, haafkoopdag gehouden in het sterfhuis van Daems Jan.

Kopers : Bacx Jan, Blerinckx Adriaen, Laureys Michel, Hermans Jan, Bertels Hendrik, Van Hove Gommer, Daems Marten, Audenrogh Hendrik, Van Donick Michiel, Peeters Corneel, Meir Jan, Van Hove Hendrik (Meren), Goossens Jan, De Ceuster Anna Elisabeth, Bellens Cornelis, Heylen Adriaen, Verstappen Merten, Van de Wijer Hendrik, Helsen Merten, Mieer Jan, Belmans Jan, Verwimp Merten, Heylen Jan (Oevel), Smets Jan, Verwimp Adriaen (Noorderwijk), Verboven Peeter (Buel), Machils Jan, Vennekens Matthijs, Haselbrockx Matheus, Jansen Adriaen, Snijers Adriaen, Bellens Geeraert, Verelst Gaspar, Peeters Jan Baptist, Cluyts Adriaen, Jansen Laureys, Van Doninck Machiel, Mertens Adriaen, Bockx Hendrik, Dams Merten, Van Bijlen Merten, Verboven Jan, Wouters Machiel, Huysmans Willem, Verwimp Jan, Wagemans Peeter, De Ceuster Maria, Van Lommel Jan, Mieer Willem, Van den Broeck Jan, Claesswinnen Jan, Wauters Adriaen, Weynants Jan (Larum), Janssens Adriaen, Meir Pauwels, Groenen Jan, Baetvens Digna, De Ceuster Guillelmus, Verwimp Adriaen, Dresseleers Peeter, Hoethals Claes, Willems Hendrik


Akte nr. 1747-02                       Bestand 8077-8082

Op 25 februari 1747 had er een scheiding en deling plaats  tussen de erfgenamen van het echtpaar wijlen Bellens Michiel  en Verboven Elisabeth :

Eerste kavel :

Deze kavel is bij loting bevallen aan Van de Goor Adriaen

Tweede kavel :

Deze kavel is bij loting bevallen aan de kinderen van Bellens Adriaen en Dams Dimphna

Derde kavel :

Deze kavel is bij loting bevallen aan de erfgenamen van Wouters Jan en Bellens Catharina.

Verherstraeten Niclaes, voogd van de kinderen van Verherstraeten Peeter en Bellens Catharien verklaart deze deling niet te willen tekenen, omdat hij de kavel niet mocht trekken, die toekwam aan Bellens Peeter.

Handtekeningen : Van den Heuvel Hendrik, Van de Goor Adriaen, Van Bijlen Peeter, Wouters Michiel, Wouters Peeter, Wouters Martinus, Bellens Peeter, Goor Merten, Berinckx Merten, Willems Hendrik


Akte nr. 1747-03                       Bestand 8083-8096

Op 30 maart 1747 wordt door Wouters Jan en Verherstraeten Machiel, voogden van Wauters Merten, weduwnaar van wijlen Verherstraeten Maria een haafkoopdag gehouden.

Kopers : Van Loey Jan, Bellens Geeraert, Wouters Elisabeth, Wouters Merten, Verachtert Machiel, De Busser Jan, Eelen Peeter (Herenthout), Bellens Adriaen, Andries Jan, Eelen Adriaen, Van Turnhout Jakobus, Van Bijlen Adriaen, Van Bijlen Peeter, Wouters Adriaen, Wijtens (Weytens) Guilhelmus, Wouters Jan, Cools Henricus, Deckers Jan, Cluyts Joris, Van Eynde Jan, Van Hove Hendrik (Minor), Bellens Jan, Lanen Peter, Bouwen Petrus, Van Genechten Jan, Laenen Gerard, Heylen Adriaen, Dams Amant, Van Uijtsel Hendrik, Bodderie Hendrik, Verherstraeten Machiel, Van Gelder Hendrik, Sneijers Gerard, Bellens Corneel, Van Doninck Machiel, Peeters Hendrik, Lijsen Peeter, De Bie Andreas, Dioos Hendrik, Smets Jan, Laenen Petrus, Van Loeij Peeter, Tibackx Jan, Machils Jan, Verwimp Jan, Belmans Jan, Goethals Niclaes, Mieer Willem, Dirckx Jan, Cools Peeter, Van Bijlen Merten, De Crock Peeter, Cnaep Peeter, Kneukelberghs Peeter, Helsen Merten, Peeters Jan Baptist, Cools Jan,

Handtekeningen : Van Bijlen Peeter, Blampaerts Jan, Bellens Geeraert


Akte nr. 1747-04                       Bestand 8098-8099

Op 6 april 1747 treden Verherstraten Michiel en Wauters Jan als voogden op van Wauters Peeter en Wauters Henricus, de twee wezen van wijlen Verherstraten Maria en Wauters Merten. Deze laatste zal moeten instaan voor de verzorging en opvoeding van de twee wezen. Daarenboven is er nog een obligatie van honderd gulden ten gunste van Verboven Jan peeterssone.

Handtekeningen : Van Beylen Peeter, Bellens Geeraert, Wouters Martinus, Wouters Jan, Verhestraten Michiel.


Akte nr. 1747-05                       Bestand 8101-8110

Op 6 april 1747 wordt overgegaan tot de scheiding en deling tussen de kinderen en erfgenamen van wijlen Wouters Henri en Schrooten Anna, namelijk :

Eerste kavel :

Deze kavel is bij loting bevallen aan Wouters Adriaen

Tweede kavel :

Deze kavel is bij loting bevallen aan Wouters Elisabeth, weduwe van wijlen Caers Henri, met als voogden Wouters Jan en Menten Jan.

Derde kavel :

Deze kavel is bij loting bevallen aan Wouters Marten.

Vierde kavel :

Deze kavel is bij loting bevallen aan Wouters Henrick

Vijfde kavel :

Deze kavel is bij loting bevallen aan Wouters Catharien, bijgestaan door Verhestraten Michiel, haar man en voogd.

Zesde kavel :

Deze kavel is na gemeen overleg bevallen aan Wouters Jan.

Handtekeningen : Van Beylen Peeter, Bellens Geerard, Wouters Jan, Wouters Martinus, Wouters Adriaen, Wouters Hendrick, Verhestraten Michiel.


Akte nr. 1747-06                       Bestand 8111-8116

Op 6 april 1747 wordt overgegaan tot de scheiding en deling van de erfgoederen en renten van Bellens Anna en Bellens Maria, dit tussen de erfgenamen van het echtpaar Wouters Jan en Bellens Catharina.

Eerste kavel :

Tweede kavel :

Derde kavel :

Die erfgenamen zullen aan de vierde kavel twee en twintig gulden tien stuivers moeten geven.

Vierde kavel :

Handtekeningen : Van Beylen Peeter, Bellens Geerard.


Akte nr. 1747-07                       Bestand 8117-8126

Op 10 juli 1747 worden door Daems Merten en De Ceuster Peeter, voogden van de wezen van wijlen Daems Jan en zijn vrouw De Ceuster Maria, verschillende partijen granen ten velde verkocht. De levering van het koren moet gebeuren bij Daems Jan in de Plaets in Olen.

Handtekeningen : Van Beylen Peeter, Bellens Geerard, Willems Henrick


Akte nr. 1747-08                       Bestand 8127-8132

Op 20 juli 1747 worden door Van Uytsel Hendrik en Vleugels Peeter, voogden van de wezen van Barberien Peeter, weduwnaar van Van Uytsel Catharien, de oogst staande op het veld verkocht. De levering van het koren moet gebeuren bij Blampaerts Jan.

Handtekeningen : Van Uytsel Hendrick, Heyns Adriaen, Mieer Willem


Akte nr. 1747-09                       Bestand 8133-8140

Op 20 juli 1747 worden door Matthys Peeter, Van Beylen Merten, Dioos Diel en Matthys Peeter den jongen, voogden van de wezen van wijlen Matthys (Mat)Thys en Siegers Anna de oogst staande op het veld verkocht. De levering van het koren moet gebeuren in het sterfhuis te Schaetsberghen.

Handtekeningen : Van Bijlen Merten, Heyns Adriaen, Mieer Willem


Akte nr. 1747-10                       Bestand 8141-8150

Op 21 juli 1747 worden door Cluyts Adriaen voor zichzelf en, behoudens Cluyts Jan, als voogd van zijn minderjarige broers en zusters, namelijk de wezen van wijlen Cluyts Cornelis en Wagemans Marie de oogst staande op het veld verkocht.

Handtekeningen : Van Beylen Peeter, Bellens Geerard, Willems Henrick.


Akte nr. 1747-11                       Bestand 8151-8160

Op 6 september 1747 wordt overgegaan tot de scheiding en deling van de goederen van de erfgenamen van wijlen Verbiest Adriaen en zijn echtgenote Helsen Catharina, namelijk :

de kinderen van wijlen Van Eynde Maria wilmsdochter en haar echtgenoot Verbiest Jan

Eerste kavel :

Bovendien moet deze kavel nog bijdragen in een kapitaal ten behoeve van den roosenkrans te Olen.

Deze kavel is bevallen aan Verbiest Marie, bijgestaan door Bellens Jan

Tweede kavel :

Deze kavel is bevallen aan Verbiest Jan voor de kinderen van zijn eerste huwelijk.

Derde kavel :

Deze kavel is bevallen aan Verbiest Geerardt.

Vierde kavel :

Deze kavel is bevallen aan Verbiest Catharina, bijgestaan door haar man Verwimp Cornelis.

Vijfde kavel :

Hierop moet een rente betaald van honderd gulden kapitaal ten gunste van de weduwe van Verhagen Adriaen in Herentals.

Deze kavel is bevallen aan Verbiest Marten

Handtekeningen : Van Beylen Peeter, Willems Hendrick


Akte nr. 1747-12                       Bestand 8161-8172

Op 20 september 1747 verkopen de kinderen en erfgenamen van Van Dijck Jan en Moons Maria een weide in den honinck genaamd den honinck dries groot ongeveer twee sillen en palende oost De Busser Hendrick zuid De Busser Jan, west Lanen Geerard en noord Vermeerbergen nl.

Deze weide werd gekocht door Mr. du Ribreu Joseph Philip voor honderd zestig gulden.

Handtekeningen : Van Dijck Geert, Mertens Jan Baptist, du Rybreu Joseph, Soeten Jan Baptist, Heylen Martinus


Akte nr. 1747-13                       Bestand 8173-8184

Op 29 oktober 1747 vond er een scheiding en deling plaats tussen de kinderen en erfgenamen van het echtpaar wijlen Bellens Merten en Menten Catharina namelijk :

Eerste kavel :

Deze kavel werd gekozen door de zoon Bellens Geerard, waarbij deze afzag van zijn prerogatieven

Tweede kavel :

Deze kavel is door loting bevallen aan Bellens Dympna, bijgestaan door Willems Hendrick.

Derde kavel :

Deze kavel moet van de laatste kavel vijftig gulden bekomen.

Deze kavel is door loting bevallen aan Bellens Maria, bijgestaan door Kenis Michiel, haar man.

Vierde kavel :

Deze kavel is door loting bevallen aan Bellens Christina, bijgestaan door Verboven Jan, haar man.

Vijfde kavel :

Deze kavel is door loting bevallen aan de kinderen van wijlen Bellens Elisabeth en Boeckx Peeter,  bijgestaan door Heyns Adriaen, schepen.

Zesde kavel :

Deze kavel is door loting bevallen aan Bellens Catharina, bijgestaan door Van Beylen Peeter

Zevende kavel :

Deze kavel is door loting bevallen aan Bellens Anna, bijgestaan door Bulckens Christiaen, haar man.

Handtekeningen : Bellens G., Bellens Dympna, Bellens Maria, Bellens Christina, Boeckx Peeter, Van Beylen Peeter, Bellens Anna, Verboven Jan, Kenis Michiel, Bulckens Christiaen, Willems Hendrick, Heyns Adriaen, Van Wesel L.


Akte nr. 1747-14                       Bestand 8185-8188

Op 30 oktober 1747 vond er een scheiding en deling plaats tussen de kinderen en erfgenamen van het echtpaar wijlen Verhesstraten Peeter en Spapen Dimpna namelijk Verhesstraten Machiel en de kinderen van wijlen Maria Verhesstraten en Wauters Merten.

Eerste kavel :

Deze kavel wordt belast met 100 gulden kapitaal van Van Dijck Henricus uit Morkhoven.

Deze kavel is bevallen aan Verhesstraten Machiel

Tweede kavel :

Deze kavel wordt belast met 100 gulden kapitaal ten behoeve van Van Lommel Marten.

Deze kavel is bevallen aan de kinderen van wijlen Verhesstraeten Maria en haar echtgenoot Wauters Marten.

Handtekeningen : Heyns Adriaen, Van Beylen Peeter, Bellens Geerard, Van Wesel L.


Akte nr. 1747-15                       Bestand 8189-8194

Op 9 november 1747 werd er een regeling getroffen tussen Gebruers Jan, weduwnaar van wijlen Smedts Cath. enerzijds en Huypens Guilliam, voogd van het enige weeskind van wijlen Gebruers Adriaen, zoon van Gebruers Jan, en van Janssens Maria anderzijds.

Hierbij wordt gestipuleerd dat Gebruers Jan voor het onderhoud van het weeskind Gebruers Anna Catharina zal zorgen en aan haar twee gulden en een veertel koren zal betalen.

Handtekeningen : Gebruers Jan, Janssens Maria


Akte nr. 1747-16                       Bestand 8195-8205

Op 9 november 1747 vond er een scheiding en deling plaats tussen de kinderen en erfgenamen van het echtpaar wijlen Bellens Merten en Bellens Catharina namelijk  :

Eerste kavel :

De eerste kavel is bevallen aan Bellens Geerard en Willems Henri als voogden van de wezen van wijlen Bellens Jan en zijn echtgenote Willems Marie

Tweede kavel :

De tweede kavel is bevallen aan de kinderen van wijlen Verbiest Adriaen en zijn echtgenote Bellens Marie, bijgestaan door de voogden Verbiest Henri en Goor Merten

Handtekeningen : Willems Hendrick, Bellens Geerard, Goor Merten, Verbiest Hendrick


Akte nr. 1747-17                       Bestand 8207-8214

Op 29 november 1747 worden de goederen verkocht van de ouders van Steynen Catharina. Haar man Verswijvel Machiel en Verheyen Machiel treden hierbij op als voogd en procuratiehouder.

Eerste koop :

Koper wordt Smedts Jan voor de som van tweehonderd zeventig gulden. Er wordt verhoogd ter presentie van De Bruyn Symon en Moons Merten. Ook Verachtert Machiel verhoogt het bod.

Tweede koop :

Koper wordt Van Hove Hendrick janssone voor de som van tweehonderd vijfenzestig gulden. Er wordt verhoogd ter presentie van De Bruyn Symon, Stijnen Hendrick, Cluyts Adriaen, Van Hove Hendrick en Bellens Adriaen.

Handtekeningen : d'heer Schellens, meier en Bellens Geerard en Blampaerts Jan, schepenen.


Akte nr. 1747-18                       Bestand 8215-8224

Op 2 december 1747 wordt door Moons Adriaen en Berinckx Merten, voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Moons Peeter en Van de Broeck Adriaenken haafkoopdag gehouden in het huis van Van de Broeck Adriaenken.

Kopers : Van de Wyer Jan, Moons Elisabeth, Vermeerbergen Jakobus, Moons Adriaen, Baeten Maria, Bellens Geert, Cools Peter, Van Loey Jan, Blampaerts Jan, Verwimp Merten, Weynants Jan, Laenen Jan, Daneels Fransus, Verbraeken Helmus, Verwimp Hendrik, Verwimp Adriaen, Jansen Adriaen, Berinckx Merten, Van de Poel Peter, Bellens Gr., Moons Marten, Eelen Adriaen, Wouters Merten, Peeters Jan, Cloots Adriaen, Van Hove Jan, Bellens Geert, Van Uytven Peter, Mieer Jan, N. Peeter, Berckmans Peter, Verboven Adriaen, Hermans Jan, Van Goensel Marten, Baeten Adriaen, Lemmens Cornelius, Heylen Jakobus, Molenberghs Jan, Maes Jan, Moons Dimpna, Blampaerts Peeter, T'Syen Jan, Pluyms Wilbordt, Kuynen Joseph, Matthys Elisabeth, Tijs Elisabeth, Verborgt Jan

Handtekeningen : Bellens G., Blampaerts Jan


Akte nr. 1747-19                       Bestand 8225-8236

Op 5 december 1747 wordt door Verbiest Merten en Verbiest Jan, voogden van de minderjarige kinderen van Verbiest Adriaen, weduwnaar van wijlen Van Swijvel Anna haafkoopdag gehouden :

Kopers : Verwimp Merten, Laenen Jan, Van de Broeck Jan, Van Bijlen Peeter, Jansens Peeter, Peeters Jan, Van de Wijer Jan, Poel Peeter, Jansen Adriaen, Blerinckx Adriaen, Van Linden Peeter, Wuyts Hendrik, Menten Merten, Verbist Jan (Bijlen), Verbist Peter, Cluyts Adriaen, Bellens Dimpna, Dams Peter, Peeters Fernandt, Mattijs Elisabeth, Jansens Adriaen, Beylen Merten, Wuyts Peeter, Goor Hendrik, Cools Peeter, Jansen Peter, Van Hove Jan, Verbist Peter (Minor), Laenen Amant, Van Doninck Peter (Geel), Daneels Fransus, Verwimp Jan, Verwimp Adriaen, Verswijvel Adriaen, Bellens Geeraert, Vermeulen Diel, Wuyts Hendrik, De Vos Jaspar, Van de Sande Peeter, Swinnen Adriaen, Wouters Jakobus, Helsen Merten (Buel), Berghmans Peeter, Peeters Jan (Noorderwijk), Peeters Guilliam (molder), Leys Jan, Van Kakenbergh Joris, Peeters Marten, Wouters Jan, Hoes Merten, Bellens Dympna, Willems Adriaen, Van Swijvel Adriaen, Van de Sande Adriaen, De Win Jan, Lemy Jan, Willems Hendrick, Bulckens Jan, Wuyts Peter, Belmans Adriaen.

Handtekeningen : Verbist Adriaen, Van Bylen Peeter, Willems Hendrick, Bellens Geerard


Akte nr. 1747-20                       Bestand 8237-8254

Op 17 december 1747 wordt door Wilms Henrick en Bellens Geerard, voogden van de wezen van wijlen Bellens Jan en Wilms Maria evenals Goor Marten en Verbiest Henrick, voogden van de wezen van wijlen Verbiest Adrianus en Bellens Maria een haafkoopdag gehouden

Kopers : Bellens Geerard, Tubbex Jan, Heylen Peeter, Van Lommel Henrick, Wauters Adriaen, Willems Machiel, Heylen Peter, Bellens Adriaen, Ooyen Peeter, Meir Jan, Peeters Merten, Peeters Elisabeth, Van Kerckhof Geer. (Ven), Van Gelder Hans, Meir Joseph, Matthijs Peter, Van Kastel Jan, Willems Henr., Snyers Geerard, Feyen Peeter, Van Beylen Merten, Mertens Henr., Heylen Mattheus, Heyns Adriaen, Jansens Laureys, Menten Adriaen, Smits Jan, Cluyts Maria, Van Hoof Jan, Valgaren Frans, Bellens Petr., Meir Wilm, Van Kerckhoven Lambertus, Lanen Adriaen, Grootjans Maria, Bertels Melchior, Bellens Ger., Vervoort Peter, Van Dijck Joanna, Jansens Adriaen, Wouters Adriaen, Van Hoof Gommer, Van Kastel Adriaen, Wouters Elisabeth, Mans Adriaen, Van Kakenbergh Joris, Goossens Adriaen, Cluyts Jan, Smits Anna, Wauters Anna geertsdr., Baeten Adriaen, Van Hoof Peeter, Hens Pauwels, Van Goonsel Merten, Menten Anna, Michiels Jan, Oniaers Michiel, Pauwels Jan, Toebackx Jan, Helsen Guill., Goossens Adriaen, Van Lommel Merten, Verbiest Jan, Wauters Maria, Mees Jan, Bertels Melchior, Van Outsel Hendrik, Wagemans Peeter, Verboven Laureys, Van Lommel Jan, Verwimp Merten, Verboven Jan, Busser Maria, Vertommen Henrick, Wellens Jan, Roovers Peeter, Lanen Merten, Van Eynde Peeter, Machiels Michiel, Heylen Guilh., Gorris Henr., Verwerft Adriaen, Baten Peeter, Van Lommel Jan, Broeckhoven Corneel, Daniels Frans, Meer Wilm, De Win Niclaes, Feyen Jan, Deckers Jan, Verbiest Peeter (jongen), Heyns Peeter, Kempeneers Adriaen, Helsen Merten, Maes Jan, Peeters Tist, Vermeulen Corn., Van Eynde Jan, Vermeerbergen Peeter, Cools Henr., Cluyts Adriaen, Sleeckx Jan, Bellens Adriaen, Dauwen Jan, Daniels Frans, Jansens Adriaen, Bosgaers J.B., Kools Peeter, Helsen Merten (Oevel), Leysen Jan, Kenis Machiel, Blerinckx Adriaen, Verboven Jan mertensse, Smets Jan, Bellens Dimpna, Pelgrims Frans, De Bie Andreas, Knaep Peeter, Van Hoof Gommer, Neys Adriaen, Lanen Jan, Verborght Jan, Van Meerbergen Peeter, Beirsmans Nicolaas, Smits Peter

Handtekeningen : Meir Willem, Heyns Adriaen


Akte nr. 1747-21                       Bestand 8255-8268

Op 20 december 1747 vond er een scheiding en deling plaats tussen de kinderen en erfgenamen van het echtpaar wijlen Daems Jan en Verluyten Anna namelijk :

Door Valenteyns Josephus, Stadthouder van Retie, grootvader en voogd van deze kinderen werd een notariële acte opgemaakt op 20 december 1747 voor notaris Smeyers Lambertus

Eerste kavel:

Deze kavel is bevallen aan Daems Martinus.

Tweede kavel:

Deze kavel is bevallen aan Daems Elisabeth, bijgestaan door Van Nuten Adriaen, haar man en voogd.

Derde kavel:

Deze kavel is bevallen aan de erfgenamen van het echtpaar Peeters Henrick en Daems Catharina.

Vierde kavel:

Deze kavel is bevallen aan Daems Maria en haar kinderen met Valenteyns Antonius.

Vijfde kavel:

Deze kavel is bevallen aan de kinderen van wijlen Daems Jan en zijn echtgenote De Cuyster Marie

Schepenen : Van Beylen Peeter, Bellens Geerard, Meir Willem en Blampaerts Jan

Andere handtekeningen : Dams Catharina, Van Nuten Cornelius, Peeters Maria Elisabeth, De Ceuster Peeter, Peeters Anna Catharina, Van Nueten Adriaen, Daems Elisabeth, Daems Martinus, Dams Maria, Van Beylen Peeter, De Custer Maria


Akte nr. 1748-01                       Bestand 8269-8278

Op 4 januari 1748 vond er een scheiding en deling plaats tussen de erfgenamen van wijlen Van Castel Adriaen en Van Genechten Catharina namelijk :

Eerste kavel :

Deze kavel is bevallen aan Van Castel Peeter met de last van een wegenis te voorzien op de helft van het perceel "het binneblock"

Tweede kavel :

Deze kavel is bevallen aan Van Castel Adriaen

Derde kavel :

Deze kavel is bevallen aan de erfgenamen van wijlen Van Castel Elisabeth en haar echtgenoot Bellens Jan, bijgestaan door de voogd Bellens Henri.

Vierde kavel:

Deze kavel is bevallen aan Van Castel Maria, bijgestaan door Vissers Corn., haar man en voogd

Vijfde kavel :

Deze kavel is bevallen aan Van Castel Anna, bijgestaan door Hermans Jan, haar man en voogd

Zesde kavel :

Deze kavel is bevallen aan Van Castel Jan

Handtekeningen : Van Castel Joannis, Van Castel Anna, Hermans Jan, Bellens Jan, Bellens Hendrick, Van Castel Jan, Van Castel Maria, Vissers Cornelius, Van Beylen Peeter, Van Castel Adrianus, Van Castel Peeter, Willems Hendrick, Bellens G.


Akte nr. 1748-02                       Bestand 8279-8284

Op 30 april 1748 werd er een overeenkomst gesloten tussen de erfgenamen van wijlen Goeysens Adriaen en Verstappen Anna, namelijk :

Hierbij wordt geregeld dat de jongste dochter Goeysens Elisabeth ter nagedachtenis van haar zuster Goeysens Maria van haar schoonbroer een rode en een witte gesteken neusdoek zal verkrijgen.

Handtekeningen : Van Laerhoven Jan, Heyns Adriaen, Meir Willem


Akte nr. 1748-03                       Bestand 8285-8290

Op 2 mei 1748 gaan de kinderen van wijlen Goossens Adriaen en Verstappen Anna, namelijk:

over tot de verkoop van een aantal goederen:

Eerste koop :

Koper is Cluyts Joris. Er worden verhogingen gedaan door De Kuster Jan en Verluyten Joannes. Getuigen hierbij zijn Verheyen Willem en Verluyten Elisabeth

Tweede koop :

Koper is Wuyts Adrianus (getuigen Mieer Willem en Sneijers Gr. ), verhoging wordt gedaan door Wuyts Philippus (getuigen Lemy Adr. en Moons Adriaen)

Derde koop :

Koper is Antonissen Peter. Verhoging wordt gedaan door Lemy Peter (getuigen Menten Merten en Snyers Gerard

Vierde koop :

Koper is Lemij Adriaen. Verhogingen worden gedaan door Bellens Christina (weduwe Verboven Jan) met getuigen De Bie Adriaen en Wouters Merten.

Vijfde koop :

Koper is Goeysens Christiaen.


Akte nr. 1748-04                       Bestand 8291-8300

Op 20 oktober 1748 wordt door Matthijs Merten, weduwnaar van Van Dinghenen Helena, ten behoeve van de minderjarige Matthijs Jan Baptist, met als voogd Van Dinghenen Jan haafkoopdag gehouden.

Kopers : Van Hoof Jan, Dioos Hend., Baeckelans Mert., Matthijs Elis., Baeckelant Mert., Van Dingenen Jan, Kempeners Josep, Vandingenen J.B., Matthijs Mert., Daneels Frans, Meir Jan, De Swert Sander, Meerberghs Frans, Van Hout Adr., Van Hoof J.B., Baetens Adr., Van Gelder Henr., Verholen Jan, Janssens J.B., Luyten Mattheus, Verheyen Peter, Moons Mert., Meir Willem, Verhestraeten Peter, Wuyts Adr., Snyers Geert, Leirs Jan, Smits Peter, Anthonis Bienart, Van Lommel Jan, Seyen Frans, Verwimp Merten, Van Beylen Merten, Matthijs J.B., Janssens Laureys, Boeckx Jan, Schuermans Guill., Toebackx Jan, Van Looy Jan, Van Dinghenen Peter, Meir J.B., Meir Willem, Cuynen Joseph, Niven Joseph, Aerts Peeter, Cools Peeter, Baetens Adr., De Kepper Gommer

Handtekeningen : Meir Willem, Blampaerts Jan

 Akte nr. 1748-05                      Bestand 8301-8304

Op 29 november 1748 wordt er door Verboven Laureys, als voogd van Verwimp Merten, enig overgebleven weeskind van wijlen Verwimp Nicolaes en Verboven Digna, die bijgestaan wordt door Pauwels Henrick, haar man en voogd, een regeling getroffen aangaande de hafelijke goederen ten behoeve van het weeskind Verwimp Merten, alsook de twee andere kinderen na de dood van hun vader.

Schepenen : Meier Schellens P.M., Van Beylen Peeter en Willems Henrick

Handtekeningen : Verboven Laureys, Pauwels Hendrick


Akte nr. 1748-06                       Bestand 8305-8318

Op 29 november 1748 wordt door de kinderen en erfgenamen van het echtpaar wijlen Verboven Merten en Verhesstraeten Digna haafkoopdag gehouden.

Kopers : Verboven Laureys, Cluyts Adriaen, Pauwels Henr., Verboven Mert., Heylen Jan, Peeters Jan Bapt., Verboven Jan, Pauwels Mich., Pauwels Henri, De Win Jan, Dioos Diel, Mertens Jan Bapt., Heylen Guilliam, Cools Peter, Van Hove Gommer, Meulenberghs Corn., Anthonissen Bernard, Verwimp Merten, Snyers Geert, Lanen Jan, Peeters Henri, Cluyts Marie, De Swert Sander, Verbiest Merten, De Swert Alexander, Blerinckx Ad., Aerts Adr.,Van Outven Peter, Van Dijck Peter (Oevel), Meir Jan, Willems Henri, Kenis Michiel, Van Beylen Peter, Groenen Jan, Verspringel J.B., Verlooy Francis, Van Dingenen Adr., Grootjans Jan, Verboven Merten, Laureys Mattias, Menten Ad., Dioos Jan, Meulenberghs Cath., Huysmans Willem, Verbraken Helmis, Maes Adr., Verbraken Guilliam, Debecker Adr., De Wolf Jan, Seyen Jan, Bakelans Mert., Laureys Matteus, Van de Broeck Jan, Boeckx Jan, Huysmans Jan, Cools Jan, Schuermans Guilh., Smits Corn., Belmans Jan, Cluyts Maria, Wouters Joannes Bapt., Heylen Jan, Blampaerts Peter, Dresseleir Peter, Sophie Guilh., Smets Jan, Verbiest Peeter

Schepenen : Van Beylen Peeter, Meir Willem, Willems Henrick


Akte nr. 1748-07                       Bestand 8319-8323

Op 19 december 1748 gaan de erfgenamen van het echtpaar wijlen Verboven Merten en Verhestraten Dimphna over tot de verkoop van onroerende goederen.

Eerste koop :

Koper wordt Van Nuten Adriaen (getuigen zijn Van Castel Adriaen en Menten Adriaen). Verhoging wordt gesteld door Blerinckx Adriaen.

Tweede koop :

Koper wordt Van Hove Jan (getuigen zijn Van Castel Adriaen en Heylen Guilliam)


Akte nr. 1748-08                       Bestand 8323-8336

Op 19 december 1748 wordt door Van den Poel Peter, weduwnaar van wijlen Jansens Elisabeth haafkoopdag gehouden.

Kopers : Vangenechten Boordt, Van Outven Peeter, Wauters Merten, Goor Henri, Mariën Frans, Van de Poel Peter, Peeters Math., Henrickx Peter, Jansens Adr., Willems Henr., Van de Poel Jan, Groenen Jan, Bultiens Jan, De Swert Sander, Verwimp Adri, De Bruyn Simon, Peeters Corneel, Dioos Henri, Peeters Neel, Peeters Mant, Mertens Henr., Verboven Henri, Peeters Michiel, Maes Adr., Cluyts Adr., Goossens Peeter, Heylen Jan, Van Kerckhoven Geert, Menten Adriaen (Oevel), Daneels Frans, Van Hoof Henri, Bellens Adr., Heylen Adr., Van Castel Adr., Wuyts Peeter, Cluyts Maria, Van Gelder Henri, Molenbergs Helmus, Hermans Peeter, Cools Jan, Van den Poel Adr., Van Looy Jan, Blerinckx Adr., Van Looy Frans, Verwimp Adr., Ceultiens Jan, Verboven Mich., Seyen Jan, Goossens B., Vangenechten Boort, Dassen Lowies, Balens Frans, Dassen Ludovic., Verboven Machiel, Lanen Corn. (Larum), Audenrogh Henr., Wuyts Peeter (Gragen), Verlooy Frans, Cools Jan, Verboven Jan, Janssens Adr., De Wolf Jan, Peeters J.B., Leys Corn., Verwerft Peeter, De Busser Jan,Van Doninck Michaël, Faes Andries, Hoes Merten, Schuermans Guilh., Verachtert Michiel, Cauwels Jan, Toebackx Jan, Goossens Jan, Willems Adr., Bultiens Jan, Snyers Jan, Van Broeck Jan, Verwimp Adr., Wouters Mert., Verbruggen Peter, Thijs Adriaen, Moons Merten, Baeckelans Frans, Van Genechten Wilbort, Verlinden Petr., Belmans Jan, Wagemans Peter, Laures Mattheus, Van Sprengelen J.B., Blampaers Peter, Deckers Jan, Lievens Jan, Balens Frans

Schepenen : Van Beylen Peter, Willems Hend.


Akte nr. 1748-09                       Bestand 8337-8342

Op 2 december 1748 wordt een regeling getroffen met Wouters Merten en Van Springel Geerard, als voogden van de wezen van wijlen Wouters Machiel en zijn echtgenote Van Springhel Maria Elisabeth, die hertrouwd is met Verboven Jan mertenssone

Van Springhel Maria Elisabeth moet schulden betalen aan Verwimp Jan en Wouters Elisabeth, weduwe van wijlen Deckers Henri.

Aan de kinderen Wouters Maria Elisabeth en Wouters Peeter wordt een uitzet gegeven van eenendertig gulden tien stuivers. Eveneens moeten ze leren lezen en schrijven en van een goede opvoeding genieten.

Handtekeningen : Wouters Merten, Van Springel Geerard, Van Springel Marie, Blampaerts Joannes


Akte nr.1749-01                         Bestand 8343 – 8355

Op 9.1.1749 verkoopt Seyen Jan, weduwnaar van Heuskens Elisabeth, met de momboirs: Heuskens Jan en Meir Willem, inboedel

Kopers: Seyen Frans, Van Ostuyen Jan Bapt., Spits Frans, Van Dijck Merten, Van Den Bergh Jan, Heuskens Jan, Grootjans Jan, Wijnants Jan Bapt., Moons Merten, Cluyts Adriaen, Moons Adriaen, wed. Smits Frans, Mariën Frans, Verwimp Merten (Doffen), Lanen Frans, Meir Willem, Anthonis Peeter, Toebacx Jan, Spaepen Laurijs, Heyns Corn., Van Hoof Jan Bapt., Van Hoof Frans, Van Hout Adriaen, Van De Weyer Hendrick, Van Oistuyen Anna, Roovers Peeter, Van Doninck Jan, Heylen Adriaen, Van Kerckhoven Geert, Van Hemel Hendrick, Van Kakenbergh Joris, Bultiens Adriaen, Kersseleirs Jan, Wagemans Joseph, Belmans Peeter met borg van Belmans Jan, De Swert Sander met borg van Verwimp Merten, Wolfs Stinus met borg van Kempeners Adriaen, Wouters Jan, Van Dinghenen Adriaen, Verluyten Guill.


Akte nr.1749-02                         Bestand 8357 – 8366

Op 13.1.1749 wordt de inboedel verkocht van Heyns Adriaen en Laureys Catharina, door haar kinderen: Heyns Cornelis, Heyns Jan en de kinderen van Heyns Maria en Verstappen Jan, waarvoor genoemde Heyns Jan en Verwimp Martinus de momboirs zijn.

Kopers: Heyns Corn., Heyns Adriaen, Cools Jan, Van Reusel Merten, Snijers Maria, Verhestraeten Adriaen, Wuyts Jan Bapt., Peeters Adriaen, Verstappen Jan, Smits Jan, Schoolmeester (Herentals), Verherstraeten Peeter, Govaerts Adriaen, Hermans Jan, Janssens (schoolmeester) met borg van Bellens Geerard, Heyns Maria, De Ceuster Jan, Van Kakenbergh Joris, Van Merooy Jan met borg van Verswijvel Adriaen, Peeters Guill., Luyten Adriaen, De Beucker Corn., Verlinden Jan, Torfs Hendrick, De Molder Jan met borg van Mans Adriaen, Baeten Adriaen, Vissers Neel, Daneels Frans, Hasenbroeckx Mathias met borg van Vertommen Marten, Douwen Adriaen met borg van Verstappen Jan, Heylen Jan met borg van Vertommen Marten, Moorkens Hendrick met borg van wed Bauwen Frans, Kempeneers Peeter, Heylen Merten, Meir Willem met borg van Bellens Geerard, Mans Adriaen, Peeters Geerard, Goubloems Hendrick


Akte nr.1749-03                         Bestand 8369 – 8375

Op 17.2.1749 wordt de erfenis verdeeld van Verboven Merten en Verhestraeten Dimphna

Kavel 1 - geloot door Verboven Anna, gehuwd met Cluyts Adriaen

Deze kavel erft een schuld aan de Augustinianen van Herentals

Kavel 2 - geloot door Verboven Laurijs, bijgestaan door Verstockt Adriaen, momboir

Kavel 3 - geloot door Verboven Dimphna, gehuwd met Pauwels Hendr., bijgestaan door Verwimp Hendrick, momboir van het enige kind van Verwimp Nicolaas

Kavel 4 - geloot door Verboven Merten en kavel 5 geloot door Verboven Jan, telkens de helft van


Akte nr.1749-04                         Bestand 8377 – 8386

Op 12.3.1749 worden erfgoederen verkocht van Meir Hendrick door de erfgenamen: Meir Willem, in eigen naam en met Habbernij Guilliam, als momboir van de kinderen van Habbenij Peeter en Meir Anna, met authorisatie in Tongerlo door Meir Joseph (Janszoon), Meir Joseph (Mertenszoon), Meir Henrick en Meir Elisabeth, kinderen van Meir Merten, Meir Frans en Feris Louis, momboirs van de kinderen van Meir Willem en Feris Catharina, met authorisatie in Bouwel door Nelis Jan Bapt. (secretaris), Meir Anna, gehuwd met Ferents Peeter, en haar zuster, Meir Joanna, inwoners van Antwerpen

Koop 1

Koper: Mieer Hendrick (Mertenszoon) met getuigen Van Bijlen Peeter en Willems Hendrick

Koop 2 - een perceel bempt onder Geel

Koper: Bellens Geerard, voor de kinderen van Bellens Jan en Willems Maria


Akte nr.1749-05                         Bestand 8389 – 8394

Op 18.7.1749 verkopen de erfgenamen van Verboven Merten en Verhestraeten Dimphna koren op het veld, dat staat op het Rachters, het Berckven, de Steenacker, het velleken, het Veelt, de Hoydries, het binnenblock, de Sleuve Haegs, het Heyn Lemmens, het rot en de Haegs en wordt gekocht door Sprengers Jan met borg van Van Beylen Peeter, De Win Jan met borg van Laenen Jan, Paulus Hendrick met borg van Verboven Merten, Helsen Norbert met borg van Laureys Marten, Cluyts Hendrick met borg van Verboven Merten, Cluyts Adriaen met borg van Verboven Marten, Heylen Jan met borg van Laureys Marten, Laureys Marten met borg van Helsen Norbert, Laenen Jan met borg van Hermans Peeter, Hermans Peeter met borg van Laenen Jan, Verboven Hendrick.

Er moet geleverd worden aan Cluyts Adriaen en Laenen Jan.

Akt nr.1749-06                           Bestand 8397 – 8400

Op 26.7.1749 verkopen Van den Poel Peeter en zijn zoon koren op het veld, op de Goorbos, de Groote Goorbos, het binnenblock, het over vecken, het hoge huys, het Kuykens en het Geerdsus veld en wordt gekocht door: De Kinderen Paulus, Laenen Jan, Blerinckx Adriaen, Janssens Adriaen, Meir Jan, Verboven Adriaen, Balens Fransus.

Er moet geleverd worden aan de Heer Haverens (Geel) en Wilmus Hendrick.


Akte nr.1750-07                         Bestand 8403 – 8406

Op 15.1.1750 leent Van Castel Jan bij de H.Geesttafel en hypothekeert een perceel weide, de cutbempt in Beilen, palende O de straat, Z Verboven Merten, W Bellens Elisabeth en N de Buulse aard.


Akte nr.1750-07b                       Bestand 8407 – 8409

Op 1.2.1750 verhuurt Menten Adriaen in eigen naam en met Verbiest Hendrick als momboir van de kinderen van Menten Jan en Willems Maria, een huis, hof, stal, schuur, landereien en weiden aan de gezusters Menten Anna en Menten Maria.


Akte nr.1750-08                         Bestand 8411 – 8413

Op 23.11.1750 maakt Cluyts Adriaen, weduwnaar van Verboven Anna, een akkoord met Cluyts Cornelis en Verboven Laurijs, momboirs van zijn 2 kinderen.


Akte nr.1750-09                         Bestand 8415 – 8425

Op 16.12.1750 verkopen Verbiest Peeter en Bellens Geeraert, momboirs van de kinderen van Verbiest Adriaen en Bellens Maria, met Wauters Adriaen, weduwnaar van genoemde Bellens Maria, een inboedel.

Kopers: Heylen Adriaen, Molenberghs Jan, Wauters Adriaen, Van den Weyer Hendrick, Verbiest Peeter, Mieeus Adriaen, Bellens Peeter, Goossens Jan, Van Dijck Peeter, Janssens Peeter, Wagemans Peeter, Heyns Peeter, Van Laer Robert, Van Hove Jan Bapt., Verlinden Peeter, Verbraecken Helmus, De Swert Sander, Bouwen Peeter, Goor Frans, Dens Frans, Daems Amand, De Bie And., Vissers Peeter, Anthonissen Peeter, Anthonis And., Cluyts Corn., Peeters Digna, Janssens Frans, Wauters Joanna, Peeters Peeter, Aerts Adriaen, Michiels Jan, Cluyts Jan, Meir Jan, Dentiens Guill., Verboven Laurijs, Seyen Peeter, Laenen Geerard, Valgaren Frans, Verbuecken Gaspar, Heyns Marie met borg van Heyns Peeter, Mertens Hendrick, Djoos Daniël, Wuyts Jan Bapt. met borg van Janssens Peeter, Wauters Elisabeth met borg van Verhestraeten Michiel, Van Looy Anna, Willems Adriaen met borg van Verbiest Jan (Beilen), Verwimp Merten, Bertels Melchior, Moorkens Marie, Bellens Geerard met borg van Van Beijlen Peeter, Van Zeelandt Arnoldus met borg van Heylen Guilliam, Van Beijlen Peeter met borg van Bellens Geerard, Wendricx Jan Bapt. (Tongerlo), Wouters Merten (Oosterwijk) met borg van De Swert Alexander, Verbiest Peeter Martien met borg van Menten Jan, Van Deuren Peeter, Baeten Adriaen, Heylen Peeter met borg van Schellens Jan, Mans Amandus (Larum) met borg van Tseyen Peeter, Vennekens Adriaen (Larum) met borg van Mertens Hendrick, Wauters Merten met borg van Van De Weyer Merten en Van Beijlen Merten en Van Eynde Peeter, Verwerft Peeter, Van Beijlen Adriaen, Van Eynde Peeter, Verboven Peeter met borg van Janssens Peeter, De Kepper Gommer met borg van Janssens Peeter, Van Hove Jan met borg van Mieeus Adriaen, Mans Adriaen met borg van De Bie And., Verbraecken Guill. met borg van Blampaerts Jan, Moons Merten, Meir Joseph.


Akte nr.1750-10                         Bestand 8425 – 8435

Op 29.12.1750 verkopen Wauters Merten en Bellens Adriaen, momboirs van de kinderen van Goor Merten en Wauters Elisabeth een inboedel.

Kopers: Goossens Peeter, Bellens Adriaen Verwimp Merten, Verstrepen Hendrick, Pelsmaeckers Laurijs, Van Gansen Adriaen, Van Dijck Peeter, De Bruyn Simon, Van de Weyer Merten, Stoop Frans, Verbraken Frans, Govaerts Jan, Wauters Joanna, Van Lommel Hendrick, Van Hove Jan, Van Merooy Jan, Peeters Michiel, Van Houdt Adriaen, Dens Frans, Van Hove Jan Bapt., Mertens Jan Bapt., Van Olmen Jan, Raeymakers Jan Bapt., Wauters Merten met borg van Wauters Adriaen en Bellens Adriaen, Pauwels Hendrick met borg van Verboven Laurijs, Van Kerckhoven Geert (Damseinde) met borg van Onjaerts Mich., Bellens Geert met borg van Meir Willem, Van Lommel Merten met borg van Bellens Adriaen, Verwimp Adriaen met borg van Bulckens Jan, Van Castel Jan met borg van Wuyts Hendrick, Deckers Jan, Wuyts Peeter, Vestappen Adriaen, Verboven Peeter met borg van Meir Jan, Moons Merten.


Akte nr.1751-01                         Bestand 8437 – 8445

Op 7.1.1751 wordt een inboedel verkocht door Van Lommel Jan en Ceultiens Jan, momboirs van de kinderen van Van Lommel Jan (Mertenszoon) en Ceultiens Anna en door de zoon van Van Lommel Jan en Grootjans Elisabeth.

Kopers: Van Houdt Adriaen, Cluyts Jan, Mans Corn., Van Lommel Merten, Meir Jan, Schellens Jan, Govaerts Hendrick, Aerts Adriaen, Heuskens Hendrick, Kempenaers Elisabeth, De Becker Joseph, Bellens Geerard, Wuyts Jan Bapt., Heylen Peeter, Witvrouwen Adriaen, Bosch Adriaen, Smedts Peeter, Roosbroeckx Adriaen, Van Lommel Jan, Vissers Corn., Bouwen Peeter, Kenis Michiel, Willems Adriaen, Machiels Jan, Verboven Peeter, De Cort Jan, Van Dingenen Jan, Cools An., Luyten Matthias, Wauters An., Deckers And., Verbraecken Fransus met borg van Peeters Adriaen, Belmans Adriaen, De Winter Jos met borg van Wuyts Jan Bapt. (Noorderwijk), Cuyltiens Anna met borg van Cooltiens Jan, Verheyen Hendrick, Janssens Adriaen, Boecx Peeter, Meir Joseph met borg van Meir Willem, Berghmans Peeter met borg van Knaep Peeter, Horemans Abraham (Noorderwijk) met borg van Helsen Peeter (nieuw hoeve), Cluyts Jan (Vierhuizen) met borg van Smedts Peeter, Van Kaeckenbergh Joris, Van Eynde Jan met borg van Mans Adriaen, Dirix Cornelis (Gelendel), Deckers Andries (Oosterwijk), Cluyts Jan Bapt. met borg van Onjaerts Michiel, Heylen Jan (Hezewijk) met borg van Bertels Melchior, Goethals Nicolaes, Hemels Jacobus, Cnaep Peeter, Goor Hendrick, Helsen Merten, Meir Willem met borg van Heyns Peeter, Dentiens Joseph, Laenen Adriaen met borg van Gebruers Guilliam (Larum), Van Eynde Adriaen, Raeymackers Jan Bapt. met borg van Cluyts Jan, Gebruers Merten, D'Joos Hendrick, Vleugels Corn.


Akte nr.1751-02                         Bestand 8447 – 8464

Op 11.3.1751 verkopen Willems Michiel en Heylen Jan, momboirs van de kinderen van Willems Henrick en Heylen Maria, inboedel.

Kopers:Van Castel Adriaen, Van Hove Jan, Goossens Geerard, Poortmans Geerard, Menten And., Verbiest Jan, Peeters Hendrick, Thijs Jan, Poortmans Jan, Leys Corn., Verboven Peeter, Bellens Jan, Geerewaerts Adriana, Heylen Guill., Laureijs Jan, Willems Mich., Matthijs Jan, Boecx Adriaen Wauters Jan, Van Eynde Peeter, Willems Peeter, Mertens Anna, Mieus Adriaen, Stijnen Hendrick, Verbraecken Frans, Cluyts Jan, Peeters Peeter met borg van Van Hove Jan Bapt., Verachtert Merten, Vermeulen Peeter, Bellens Geerard, Laenen Merten, wed. Snyers Geert, De Bie And., Mertens Hendrick, Verbiest Geerard, Laenen Jan, D'Joos Daniël, Verwimp Jan, Goor Frans, Van Beijlen Merten, Van Beijlen Peeter, Van Genechten Jan, Peeters Hendrick, D'Joos Willem, Van Donick Mich., Stoop Frans, De Win Nicolaes, Van Linden Frans, Van Zeelandt Arn., Van Eynde Mich., wed. Boudery Hendrick, Van Kakenbergh Joris, Verborght Jan, Machiels Jan, Heyns Jan, Willems Adriaen, Verlinden Peeter, Bertels Peeter, Leysen Jan, Bulckens Jan, De Kinder Pauwels met borg van Elen Adriaen, Huysmans Jan met borg van Heylen Adriaen, Van De Linden Frans, Wautergeerts Peeter, Pauwels Mich., Aerts Adriaen met borg van Van Outven Peeter, Van Outven Peeter, Peeters Elisabeth, Matthijs Jan Bapt., Meir Jan met borg van Meir Joseph, Van Gouberghen Jan met borg van Anthonissen Peeter, Heylen Peeter met borg van Tseyen Peeter, De Busser Hendrick met borg van Van Outven Peeter, Hoes Merten, Bulckens Cristiaen, D'Joos Hendrick, Heylen Jan (Oevel), Meulenberghs Helmus, Van Der Veken Geert, Groenen Jan met borg van Maes Adriaen, Van de Weyer Merten met borg van Roosbroeckx Adriaen, Peeters Peeter (Noorderwijk) met borg van Tibax Jan, Poortmans Jan (Noorderwijk) met borg van Cluyts Adriaen, Van Den Ecker Peeter (Herenthout) met borg van Mans Adriaen, Verwerft Peeter (Grees) met borg van Verwerft Peeter (de jonge), Vertommen Merten met borg van Heylen Peeter en Geerts Peeter, Cluyts Merten met borg van Laenen Jan, Henricx Peeter, Smedt Jan, Van Castel Peeter met borg van D'Joos Daniël, Baeten Hendrick met borg van Van Isschot Adriaen, wed. Van De Weyer Corn., Bosmans Jan, Deckers Mich., De Kepper Gommer, Verhaert Francus, Vekemans Jan met borg van Meir Joseph (Grees), Pauwels Hendrick met borg van Verboven Jan, Van Castel Jan met borg van Van Castel Peeter, Wuyts Hendrick met borg van Peeters Ferdinand, Van Genechten Peeter met borg van Deckers Jan, Meir joseph met borg van Verborght Jan, Dens Frans met borg van Elen Adriaen, Cluyts Adriaen met borg van Peeters Jan Bapt. en Maes Adriaen, Aerts Peeter met borg van Cluyts Adriaen, Belmans Jan met borg van Verboven Peeter, Smedt Jan (Buul) met borg van Thijs Peeter, Bakelants Merten, Lenders Jan, Van Dingenen Jan, Broeck Jan met borg van Van Hove Jan, Bergmans Peeter met borg van Peeters Ferdinand, Onjaerts Mich., D'Joos Elisabeth.


Akte nr.1751-03                         Bestand 8465 – 8469

Op 13.5.1751 wordt de erfenis van Dioos Cornelis en Huysmans Margrita, door Dioos Peeter en de kinderen van Van Gelder Hendrick en Dioos Maria, verdeeld in 2 kavels, telkens de helft van:


Akte nr.1751-04                         Bestand 8471 – 8478

Op 21.7.1751 verkopen Van Lommel Jan en Ceultiens Jan, momboirs van de kinderen van Van Lommel Jan(Janszoon) en Ceultiens Anna, koren op het veld, in de Buytenstraat, het Keskensven, het binnenblok en het Huypens en wordt gekocht door: De Kepper Gommer met borg van Meir Willem, Wuyts Adriaen met borg van Verheyen Hendrick, Schellens Jan met borg van Torfs Peeter, Cluyts Corn. met borg van De Kepper Gommer, Torfs Peeter met borg van Schellens Jan, Matthijs Merten met borg van De Kepper Gommer, Van De Poel Corn. met borg van Van Dingenen Jan, Bertels Melchior met borg van Roosbroeckx Adriaen, Ceultiens Anna met borg van Ceultiens Jan, Verheyen Henrick. met borg van Wuyts Adriaen, Van Dingenen Jan met borg van Kempenaers Jan, Kempenaers Jan met borg van Van De Poel Corn., Verstockt Adriaen met borg van De Kepper Gommer.


Akte nr.1751-05                         Bestand 8479 – 8477

Op 21.7.1751 verkopen Verbiest Peeter en Bellens Geeraerdt, momboirs van de kinderen van Verbiest Adriaen en Bellens Maria, koren op het veld in Bouwels. Sommige posten raken de kinderen van Verborght Hendrick en Wouters Elisabeth.

Kopers: Bellens Geeraerdt met borg van Cluyts Corn., Heylen Peeter met borg van Van de Weyer Hendrick en Baten Peeter, Cluyts Corn. met borg van Bellens Geeraerdt, Van de Weyer Hendrick met borg van Heylen Peeter, Van Zeelandt Arnold met borg van Baeten Peeter, Baten Adriaen met borg van Baten Peeter, Baten Peeter met borg van Baeten Adriaen, Verwimp Jan met borg van Baten Peeter, Hemels Hendrick met borg van Pijs Merthienus, Van Houdt Amand met borg van Blampaerts Jan, De Bruyn Sijmon.


Akte nr.1751-06                         Bestand 8489 – 8496

Op 22.7.1751 verkopen Bellens Adriaen en Wouters Merthienus, momboirs van de wees van Goor Merthienus en Wouters Elisabeth, koren op het veld in de Heibloem en Willekens en wordt gekocht door Van Zeelandt Arnoldus met borg van Heylen Adriaen en Wouters Merten, Wouters Merthienus met borg van Van de Weyer Merthienus en Baten Peeter, Heylen Peeter met borg van Valgaeren Francus, Berinckx Merthienus met borg van Veraerdt Francus, Veraerdt Francus met borg van Bellens Adriaen, Cluyts Cornelis met borg van Bultiens Christiaen, Raeymaeckers Jan Bapt. met borg van Van Lommel Jan, Verwerft Jan met borg van Van Goensel Merten, Van Lommel Jan met borg van Raeymaeckers Jan Bapt., Baten Peeter met borg van Heylen Peeter.


Akte nr.1751-07                         Bestand 8497 - 8502

Op 22.7.1751 verkoopt Verhestraeten Michiel, weduwnaar van Wouters Elisabeth, koren op het veld in de Springel, de Daelaert en Gieltiens en wordt gekocht door: Heylen Adriaen met borg van Van de Weyer Hendrick, Van de Weyer Merten met borg van Wouters Merten, Meeus Adriaen en Van de Weyer Hendrick, Wouters Merten met borg van Van de Weyer Hendrick, Van Zeelandt Arnold met borg van Wouters Merten, Meeus Adrian met borg van Van Zeelandt Arnold en Van de Weyer Merten.


Akte nr.1751-08                        Bestand 8505 – 8510

Op 25.7.1751 verkopen Willems Michiel en Heylen Jan, momboirs van de kinderen van Willems Hendrick en Heylen Maria, koren op het veld, in Bouwels en het bisteblock.

Kopers: Verboven Jan met borg van Janssens Peeter, Van Digenen Jan met borg van Van de Poel Cornelis, Verbooven Hendrick, Bellis Jan met borg van Verbiest Hendrick, Van Diggenen Adriaen met borg van Van Castel Peeter, Verboven Peeter met borg van Papen Peeter, Papen Peeter met borg van Verbooven Peeter, Verhoolen Jan met borg van Van Castel Peeter, Laenen Jan met borg van Van Castel Adriaen, De Kinder Paulus met borg van Vertommen Merthinus, Van de Poel Corn. met borg van Van Digenen Jan.


Akte nr.1751-08b                       Bestand 8513 – 8516

Op 13.11.1751 leent De Busser Jan bij de H.Geesttafel en hypothekeert een perceel erve, genaamd de vorsten Dries in Doffen, voortkomende van zijn broer, De Busser Adriaen, palende O Lemie Adriaen, Z erfgenamen Peeters Elisabeth, W Wuyts Jan Bapt. en N erfgenamen Lanen Cornelis.


Akte nr.1751-09                         Bestand 8517 – 8529

Op 27.11.1751 verpacht de Heer Busquet, rentmeester van de Markies van Westerlo, de molen en het molenhuis van Buul.

Wauters Geerard wordt pachter, met borg van Van Beijlen Peeter en Wauters Adriaen.


Akte nr.1751-09b                       Bestand 8531 – 8533

Op 9.12.1751 gebeurt een transactie tussen Verluyten Theresia, geassisteerd door haar man, Bellens Geerard en de kapel van Gestelen.

Het betreft een schuld van Papa Jan (Davidszoon) en Papa Peeter (Davidszoon), aan Van Genechten Peeter in 1720, met als pand een huis in Gerheiden, palende O Meermans Michiel, Z Bellens Peeter, W de straat en N Boegaerts Cristiaen.

Er is een akte, gepasseerd bij Wils P. (notaris) en getuigen in Morkhoven.

Van Genechten Adriaen is de erfgenaam van genoemde Van Genechten Peeter.


Akte nr.1752-01                         Bestand 8535 – 8539

Op 25.2.1752 maken Verboven Peeter, weduwnaar van Verbiest Elisabeth, en Verbiest Peeter en Verboven Jan, momboirs van het enige kind, Verboven Maria Elisabeth, een akkoord.


Akte nr.1752-02                         Bestand 8541 – 8554

Op 29.3.1752 verkopen Verbiest Peeter, weduwnaar van Van Dijck Anna Elisabeth en de oppermomboir Van Dijck Jan, een inboedel.

Kopers: Van Genechten Merten, Verbiest Peeter, Van Gansen Adriaen, Peijs Merten, Verbiest Guill., Verhaert Frans, Meir Joseph, Van Lommel Jan, Van Gansen Jan, Wouters Hendrick, Van Lommel Peeter, Mertens Jan Bapt., De Bie And., Cluyts Jan, Peeters Hendrick, Van Dijck Merten, Renders Peeter, De Knaep Peeter, Verheyen Peeter, Verlommel Peeter, Hemels Hendrick, Thijs F., Verstappen Adriaen, De Busser Hendrick met borg van Arts Adriaen, Doos Jan, Vranckx Jan, Lemmens N., Van De Weyer Merten, Baeten Adriaen, Roosbroeckx Adriaen, Aerts Adriaen, Van Dijck Dymphna met borg van Bellens Adriaen, Heylen Adriaen, met borg van Bellens Adriaen, Blerinckx Catharina met borg van Meir Willem, Van Loy Jan, Daems Adriaen, Bellens Adriaen met borg van Baeten Peeter, Janssens Joris met borg van Janssens Frans, Janssens Adriaen met borg van Hermans Peeter, Van Zeelandt Arn. met borg van Willems Maggiel, Verboven Jan met borg van Mertens Jan Bapt., De Win Nicolaes met borg van Van Hove Jan, De Bie Nicolaes, Verboven Peeter, Hermans Peeter, Bellens Corn., Heylen Peeter, Van Dijck Jan met borg van Heylen Adriaen, De Bie Dries, Cluyts Peeter, Van Loey Jan, Nuyts Adriaen, Peeters Elisabeth, Willems Maggiel, Neyers Peeter.


Akte nr.1752-03                         Bestand 8557 – 8561

Op 4.4.1752 verkoopt Blampaerts Peeter een perceel grond, het Flupmayers in Doffen, palende O de straat, Z Heylen Hendrick, W Van Lommel Merten en N erfgenamen Verhestraeten Peeter.

Eerste bieder is Heylen Peeter met getuigen: Willems Michiel en Cluyts Peeter. Koper wordt Verluyten Jan, molenaar, met getuigen: Moons Merten en Oniaerts (notaris).


Akte nr.1752-04                         Bestand 8563 – 8565

Op 27.4.1752 maakt D'Joos Elisabeth, weduwe van Van Hove Gommer, hertrouwd met Cools Machiel, een overeenkomst met Van Hove Hendrick en D'Joos Diel, momboirs van haar kinderen: Van Hove Maria Catharina, Van Hove Jan Francus, Van Hove Adriaen en Van Hove Anna Maria.

Er is een schuld aan Van Hove Peeter (Herentals).


Akte nr.1752-05                         Bestand 8567 – 8571

Op 8.5.1752 verkopen Peys Jan, Peys Peeter, Peys Merten en Peys Elisabeth, gehuwd met Matthijs Anthonis, erfgenamen van Peys Jan, een perceel van erve, genaamd de Schaetsberg, palende O het klooster van Tongerlo, Z erfgenamen Van Olmen Merten, W erfgenamen Huysmans Adriaen en N wed. Van Elsen Peeter.

Eerste bod van Cluyts Jan met getuigen: Soeten Jan Bapt. en Moons Adriaen, wordt verhoogd door Willems Michiel, maar Cluyts Jan wordt koper, met getuigen Meir Willem en Van Genechten Merten.


Akte nr.1752-06                         Bestand 8573 – 8580

Op 12.5.1752 lenen Bellens Adriaen en Wauters Merten, momboirs van de kinderen van Goir Merten en Wouters Elisabeth, bij Verboven Jan, kapelmeester van de kapel van Gestelen. Er is schuld aan Heylen Peeter, Van Lommel Merten en Gastmans Jan.

Zij hypothekeren:


Akte nr.1752-07                         Bestand 8583 – 8590

Op 17.7.1752 verkoopt Verbiest Peeter, weduwnaar van Van Dijck Anna Elisabeth, met de momboir, Van Dijck Jan, oogst op het veld.

Kopers: Heylen Merten met borg van Roosbroeckx Adriaen, Van De Weyer Hendrick met  borg van Verhoolen Jan, Schellens Jan met borg van Van Kruck Jacobus, Van Dijck Jan met borg van Pijs Merten en Van Dijck Merten, Nelen Adriaen met borg van Cools Peeter, Hemels Hendrick met borg van Wuyts Hendrick, Neyers Hendrick met borg van De Biest Peeter, Menten Jacobus met borg van Meir Willem, Van Lommel Hendrick met borg van Verbiest Peeter.


Akte nr.1752-08                         Bestand 8593 – 8598

Op 19.7.1752 verkoopt de Heer Schellens F.M., overmeyer, ten voordele van de crediteuren, koren op het veld, nagelaten door Matthijs Peeter en Van Lommel Maria. Dit koren staat op: het kleyn laer, de Bulderbosschen, de Meersche heyde, het steenblock, het Spaegh, het schuerblock, de buyten man en het heyblock en wordt gekocht door Mathhijs Adriaen met borg van Van Hove Jan en Matthijs Peeter, Janssens Adriaen met borg van Verwimp Merten en Huysmans Peeter, Van Hove Jan met borg van Matthijs Adriaen, Verachtert Merten met borg van Van Castel Adriaen, De Wolf Jan met borg van Janssens Adriaen.


Akte nr.1752-09                         Bestand 8601 – 8612

Op 28.9.1752 verkopen: Wouters Hendrick, Wouters Merten in eigen naam en als momboir van de kinderen van Caers Hendrick en Wouters Elisabeth en van de kinderen van Wouters Jan, Wouters Adriaen en Van Ischot Adriaen, momboirs van de kinderen van Verherstraten Machiel en Wouters Catharina, Van Bijlen Adriaen, momboir van de kinderen van Gioor Merten en Wouters Elisabeth, Bellens Adriaen, momboir van de kinderen van Wouters Adriaen, nl. Wouters Elisabeth, gehuwd met Verboven Laurijs, momboir Wouters Merten van de kinderen van Wouters Machiel, de momboirs Oeyen Geeraert en Berinckx Merten van de kinderen van Wouters Jan en Wouters Maria Dymphna, erfgenamen van Wouters Peeter, gronden van erve:


Akte nr.1752-09b                       Bestand 8615 – 8620

Op 9.11.1752 leent Maes Adriaen bij de H.Geesttafel en hypothekeert:


Akte nr. 1753-01                       Bestand 8635 – 8646

Op 3 januari 1753 verkoopt Heylen Guilliam, weduwnaar van Djoos Catharina de inboedel van het sterfhuis. De kinderen Heylen Peeter en Heylen Maria hebben het voorrecht tot kopen mits een opleg van 2 gulden boven het laatste bod.

Kopers:

De Win Joannes Baptist, Roggus Guilliam, Verhaert Frans, Vissers Peeter, Peeters Cornelius, Goor Hendrick, Nuyts Hendrick, Van Houdt Amand, Bellegrims Frans, Verbraecken Jan, Huypens Peeter, Hendrickx Philip, Huysmans Willem, Verboven Jan, Mans Matthijs, Maes Adriaen, Peetermans Adriaen, Dresselers Peeter, Janssens Peeter, Lauwerijs Adriaen, Daems Adriaen, Van Dijck Peeter, Vekemans Anna Catharina, Bellens Adriaen, Aerts Thomas, Nuyts Jacobus, Cluyts Adriaen, Helsen Norbert, Hannes Geeraerd, Van Delaert Rob, Van Nuten Merten, Goos Carel, Van Hove Hendrick, Boeckx Peeter, Verdonck Maria, Wouters Anna, Van Springelen Guilliam, Van De Weyer Hendrick, Baten Adriaen, Vleugels Jan, Verwimp Joannes Baptist, Mortelmans Leonard, Stoop Frans, Verwimp Adriaen, Deswert Alexander, Aerts Jacobus, Vleugels Jan, Neys Adriaen, Hoes Peeter, Hermans Peeter, Meeus Peeter, Claesswinnen Jan.


Akte nr. 1753-02                       Bestand 8647 - 8652

Op 18 januari 1753 leent Heylen Jan, gehuwd met Verwerft Catharina, 50 gulden van Verboven Jan, kapelmeester van de Capelle ter Gestele. Hij stelt zijn kindsdeel in de goederen van zijn ouders, Heylen Jan en Wauters Anna als borg. Smedts Jan stelt zich als 1ste borg.


Akte nr. 1753-02b                     Bestand 8653 - 8656

De Ceuster Adriaen (Oevel), leent 100 gulden van de pastoor en de H. Geestmeesters van de H. Geest van Oolen. Als borg stelt hij een huis, hof, stal, schuur en binnenblok gelegen in Oosterwijk onder Tongerlo, palende oost en zuid aan de straat, west advokaat Van Ysendijck en noord aan de erfgenamen van Verstappen Merten. Medecomparant is zijn broer De Ceuster Jan.


Akte nr. 1753-03                       Bestand 8657 – 8662

De Win Joannes Baptist en Van Hove Jan, als man en voogd van De Win Maria verkopen gronden.

Ingezet door Verboven Peeter met als getuigen Menten Merten en Matthijs Peeter.
Verhoogd door:

Bij de def. verkoop op 3 mei 1753 is Verboven Peeter koper gebleven.

Ingezet door Verbist Merten met als getuigen Menten Merten en Heylen Guilliam.
Bij de def. verkoop op 3 mei 1753 is Verbist Merten koper gebleven.


Akte nr. 1753-04                       Bestand 8663 – 8670

Heylen Guilliam en Verbiest Peeter als voogden van Heylen Theresia, wees van wijlen Heylen Adriaen en Verboven Elisabeth ter enen zijde, en de voornoemde Verboven Elisabeth bijgestaan door haar man Bellens Adriaen ter andere zijde sluiten op 28 juni 1753 een overeenkomst i.v.m. de eigendommen v.h. sterfhuis.

Er zijn schulden aan de Infermerije van Herentals, aan Ghijsels Henricus, aan de kerk van Olen en aan Van Lommel Merten.


Akte nr. 1753-05                       Bestand 8671 – 8676

verhuren aan hun hier aanwezige vader Heylen Guilliam landerijen, weiden en heiden die aan zijn gewezen vrouw Heyns Anna waren toegewezen.


Akte nr. 1753-06                       Bestand 8677 – 8690

Op 19 mei 1753 verkopen de erfgenamen van de begijn Tsijen Anna Maria erfgoederen:

Ingezet door Verboven Jan met als getuigen Blampaerts Jan en Cluyts Adriaen.

Verhoogd door:

Bij de def. verkoop op 28 juni 1753 nogmaals verhoogd door Berincx Merten en later door Verboven Jan die de definitieve koper wordt.

Ingezet door Mertens Henricus met als getuigen De Wolf Jan en Cluyts Adriaen.

Verhoogd door       

Bij de def. verkoop op 28 juni verhoogd door Verboven Jan en later door Berincx Merten die koper blijft.

Ingezet door Van Castel Jan met als getuigen Willems Machiel en Cluyts Adriaen.

Verhoogd door       

Bij de def. verkoop op 28 juni 1753 nogmaals verhoogd door Verboven Jan die koper blijft.

Ingezet door Hoes Merten met als getuigen Cluyts Adriaen en Thijs Fransus.

Verhoogd door

Bij de def. verkoop op 28 juni1753 is Hoes Merten koper gebleven.

Ingezet door Laenen Jan met als getuigen Cluyts Adriaen en Thijs Fransus.

Bij de def. verkoop op 28 juni 1753 is Laenen Jan koper gebleven.

Ingezet door Laenen Jan met als getuigen Van Bijlen Peeter en Van Hove Jan.

Bij de def. verkoop op 28 juni 1753 is Laenen Jan koper gebleven.

Ingezet door Heylen Guilliam met als getuigen Van Bijlen Peeter en Van Hove Jan.

Bij de def. verkoop op 28 juni 1753 nogmaals verhoogd door Verboven Jan Hendrickssone die koper wordt.

Ingezet door Heylen Jan met als getuigen Van Hove Jan en Van Bijlen Peeter.

Verhoogd door:

Bij de def. verkoop op 28 juni 1753 is Mertens Hendrick koper gebleven.

Ingezet door Matthijs Adriaen met als getuigen Van Bijlen Peeter en Van Hove Jan.

Bij de def. verkoop op 28 juni 1753 is Matthijs Adriaen koper gebleven.

Ingezet door De Wolf Jan met als getuigen Van Bijlen Peeter en Van Hove Jan.

Verhoogd door Mertens Hendrick met dezelfde getuigen, De Wolf Jan met dezelfde getuigen.

Bij de def. verkoop op 28 juni 1753 is De Wolf Jan koper gebleven.


Akte nr. 1753-07                       Bestand 8691 – 8696

Van Dijck Jan als voogd van de kinderen van Verbist Peeter en Verbist Peeter zelf, verkopen een perceel waarop hun huis staat dat de verkopers zelf willen houden en dat daar nog 2 jaar mag blijven staan, te weten tot half maart 1755. Het perceel is gelegen in Doffen, palende oost aan een straatje, zuid en west de Heer Verrijcken en noord Wilms Michiel.

Ingezet door Bellens Peeter met als getuigen Huysmans Willem en Bellens Geeraerd. Bij de def. verkoop op 28 juni 1753 is Bellens Geeraerd koper gebleven.


Akte nr. 1753-08                       Bestand 8697 – 8702

Sprengers Maria weduwe van wijlen Meir Peeter verkoopt een perceel genaamd het Bremblock, gelegen in Buul, palende oost en zuid Verlinden Peeter, west de herbaan en noord Laenen Peeter.

Ingezet door Verlinden Peeter met als getuigen Menten Merten en Van Hove Jan.

Verhoogd door:

Bij de def. verkoop op  10 augustus 1753 is Verlinden Peeter koper gebleven.


Akte nr.1753-09              Bestand 8621 -8634

Op 5.12.1753 verkopen de kinderen en erfgenamen van Lanen Peeter en Aerts Elisabeth de inboedel

Kopers: Thijs Frans, Verhaert Frans, Verwerft Peeter, Peeters Elisabeth, Cools Jacob, Vos Jan, Laenen Elisabeth, Cools Anth., Verlinden Peeter, Huysmans Willem, Leys Corn., De Busser Hendrick met borg van Blampaerts Jan, De Bruyn Sijmon met borg van Smits Jan, Laenen Jan, Laenen Corn. met borg van Verhaert Frans, Heyns Peeter, Van Hove Jan, Mertens Mich., Heylen Frans, Neys Hendrick, Bellens Adriaen,Van de Weyer Hend., Matthijs Peeter, Steynen Jan, Van den Brande Laurijs, Van Genechten Adriaen, Wouters Merten, Meir Jan, De Backer Adriaen, D'Joos Jan, Cools Mich. met borg van D'Joos Hendrick, Smits Jan met borg van D'Joos Hendrick, Van Looy Jan met borg van Laenen Corn., Boterberghs Catharina, De Kinder Paulus, Grootiens Maria, De Win Nicolaes met borg van Cluyts Adriaen, Meulenberghs Jan, Heylen Peeter, Van Houtven Peeter, Mans Adriaen, Versweyvel Adriaen, Bultiens Jan met borg van Huysmans Willem, Van Hove Peeter.


Akte nr. 1754-01                       Bestand 8703 – 8708

De kinderen en erfgenamen van wijlen Bakelans Martinus en Nobels Maria verkopen een perceel genaamd het Vierdegedeelt, palende oost de erfgenamen van Van Olmen Jan, zuid Peeters Joseph, west de Heer van Westmeerbeeck en noord de erfgenamen van Huysmans Adriaen.

Ingezet door Hens Jan met als getuigen Verherstraeten Peeter en Cluyts Joris.

Verhoogd door Dauwen Adriaen met als getuigen Cluyts Joris en Stijnen Peeter.

Bij de def. verkoop op 7 februari 1754 is Dauwen Adriaen koper gebleven.


Akte nr. 1754-02                       Bestand 8709 – 8714

Verboven Jan Mertenszone en Verstockt Adriaen als voogden van de wezen van het 1ste huwelijk van Verboven Laureys met Caers Maria, ter ener zijde en Verboven Jan Peeterssone en Wouters Adriaen als voogden van de wezen van het 2de huwelijk van Verboven Laureys met Wouters Elisabeth, ter andere zijde, sluiten op 15 februari 1754 een akkoord over de baten en de lasten van de erfenis.


Akte nr. 1754-03                       Bestand 8715 – 8720

Van Genechten Adriaen verkoopt een bos en land gelegen in de Buulderbossen, palende oost Van Castel Jan, zuid Djoos Elisabeth, west de straat en noord Bellens Elisabeth.

Ingezet door Mertens Adriaen met als getuigen Heylen Jan en Verachtert Machiel.

Verhoogd door

Bij de def. verkoop op 14 maart 1754 is Mertens Hendrick koper gebleven.


Akte nr. 1754-04                       Bestand 8721 – 8735

Op 3 april 1754 wordt er een overeenkomst gesloten i.v.m. de erfenis  tussen de kinderen van wijlen Menten Jan en Willems Maria, te weten: Menten Adriaen, Menten Joanna bijgestaan door haar man Van Castel Peeter, Menten Maria bijgestaan door haar man D'Joos Daniël en Menten Elisabeth met haar man Bellens Adriaen. De erfenis is afkomstig van hun ouders en van hun "moeyen" Menten Anna en Menten Joanna.

Kavel A aan Menten Elisabeth:

Kavel B aan Menten Joanna:

Kavel C aan Menten Maria:

Kavel D aan Menten Adriaen:

Menten Anna had in een testament een som geld nagelaten aan Djoos Adriaen en aan Menten Maria dochter van Menten Adriaen.


Akte nr. 1754-05                       Bestand 8737 – 8742

Bulckens Dimpna weduwe van wijlen Cluyts Adriaen, Luyten Mathias als voogd van haar minderjarige zoon, en haar meerderjarige dochter die gehuwd is met Antonius Adriaen, verkopen op  28 augustus 1754 hun huis, schuur, landerijen en weiden. De woonstede wordt ingezet door Du Rubreu Joseph met als getuigen Menten Henrick en Menten Merten.

De overige gegevens van de verkoop ontbreken.


Akte nr. 1755-01                       Bestand 8743 – 8748

De erfgenamen van Spaepen Adriaen verkopen gronden.

Ingezet door Willems Machiel in naam van de kinderen van Bellens Jan en Willems Maria, met als getuigen Verhaert Fransus en Steynen Peeter.

Bij de def. verkoop op 16 januari 1755 is Willems Machiel koper gebleven.

Ingezet door Baeten Adriaen met als getuigen Verhaert Fransus en Willems Merten.

Bij de def. verkoop op 16 januari 1755 is Baeten Adriaen koper gebleven.

Ingezet door Wouters Adriaen met als getuigen Verhaert Fransus en Willems Merten.

Bij de def. verkoop op 16 januari 1755 is Wouters Adriaen koper gebleven.

Ingezet door Menten Adriaen met als getuigen Verhaert Fransus en Mees Adriaen.

Bij de def. verkoop op 16 januari 1755 is Menten Adriaen koper gebleven.

Ingezet door Menten Henrick met als getuigen Verhaert Fransus en Mees Adriaen, verhoogd door Heylen Jan met dezelfde getuigen, verhoogd door Menten Henrick met dezelfde getuigen.

Bij de def. verkoop op 16 januari 1755 is Menten Henrick koper gebleven.


Akte nr. 1755-02                       Bestand 8749 – 8752

Op 16 oktober 1755 leent Verachtert Jan Baptist (Oevel), gehuwd met Heylen Anna Elisabeth, 150 gulden van de Kerk van Oolen en zet het kindsgedeelte van de erfenis van zijn vader Verachtert Peeter in pand. Zijn schoonvader Heylen Guilliam stelt zich borg.

Het kapitaal is afkomstig van een afgeleide rente van de weduwe van Cluyts Adriaen.


Akte nr. 1756-01                       Bestand 8753 – 8756

Van Bijlen Peeter en Verboven Peeter als voogden van Verboven Maria Christina en Verboven Anna Lisabeth, wezen van wijlen Verboven Jan en Van Bijlen Christina maken op 9 maart 1756 met de moeder een overeenkomst i.v.m. de erfenis


Akte nr. 1756-02                       Bestand 8759 – 8762

Van Kerckhoven Elisabeth, bijgestaan door haar man Wuyts Adriaen, leent op 8 juli 1756 van de H. Geest van Oolen 50 gulden en stelt een perceel land als borg genaamd de Cattestraet, palende oost en zuid T'Sijen Jan, west Lemie Adriaen en noord het Cattestratien.


Akte nr. 1756-03                       Bestand 8763 – 8772

Op 16 juli 1756 verkoopt Van Beylen Christina, weduwe van Verboven Jan, de oogst op het veld.


Akte nr. 1757-01                       Bestand 8773 – 8776

Bij volmacht van Faes Jan, volgens akte verleden bij notaris Oniaerts E.G., sluit Van Hove Jan voogd van Faes Peeter en Faes Maria, kinderen van wijlen Faes Andries en van Vermeulen Anna die nu gehuwd is met Laureys Adriaen op 16 februari 1757 een overeenkomst met de genoemde Vermeulen Anna over de eigendommen en de schulden van het sterfhuis.


Akte nr. 1757-02                       Bestand 8777 – 8792

Peeters Guilliam weduwnaar van Verdorent Anna, Peeters Maria als enige dochter van de genoemde Peeters Guilliam en van wijlen Verboven Elisabeth bijgestaan door haar man Heylen Joseph, verkopen op 21 februari 1757 alle hafelijke goederen van het sterfhuis.

Kopers: Heylen Joseph, De Ceuster Peeter, Boeckx Adriaen, Antheunis Peeter, Geerts Frans, Vermeerbergen Frans, De Kinder Peeter, Janssens Adriaen, Daems Adriaen, Verheyen Anna, Van Doninck Guilliam, Denkens Guilliam, Bellens Geert, Vleugels Jan, Cools Peeter, Oyen Peeter, Bogaerts Jan, Verbiest Henricus, De Molder Jan, Verstappen Marten, Helsen Frans, De Backer Joseph, Vertommen Marten, Cluyts Adriaen, Hens Carolus, Floerberghs Cornelis, Vekemans Jan, Van De Brande Jan, De Cooker Jan, Govaerts Peeter, Geps Jan(Noorderwijk), Van Opstal Henricus, Matthijs Adriaen, Verwimp Adriaen, Van Dingenen Guilliam, Wauters Marten.


Akte nr. 1757-03                       Bestand 8793 – 8798

De voogden van de wezen van wijlen Faes Andries en van Vermeulen Anna verkopen op 1 april 1757 een perceel weide genaamd de Waterloop, palende oost de erfgenamen van Verachtert Peeter, zuid de erfgenamen van Wouters Peeter, west Wouters Geeraerd en noord de loop.

Ingezet door Bellens Geeraerd in naam van de H. Bosqueth, met als getuigen Wouters Adriaen en Steynen Peeter.

Op 4 april 1757 verhoogtd door Van Houdt Amandus, met als getuigen Cluyts Joris en Schuermans Guilliam.

Nogmaals verhoogd door Bellens Geeraerd i.n.v. de H. Bosqueth met dezelfde getuigen. Bij de def. verkoop is de H. Bosqueth koper gebleven.


Akte nr. 1757-04                       Bestand 8799 – 8802

Bellens Geeraerd schepene alhier en vroegere kapelmeester van de Capelle ter Gestelle, leent op 21 april 1757 van de genoemde kapel 125 gulden en stelt als borg een perceel bempt gelegen aan de Poesdijk, palende oost de Poesdijk, zuid Verluyten Jan, west Bellens Adriaen en Leysen Jan en noord de erfgenamen van Verbiest Peeter. Op 13 maart 1762 verklaart Van Luyten Maria, echtgenote van Bellens Geeraerd, zich akkoord met de tekst van de akte.


Akte nr. 1757-05                       Bestand 8803 – 8806

Op 21 april 1757 leent Smits Jan Janssone inwoner van Buul 100 gulden van Meir Jan, H. Geestmeester. Hij stelt als borg een huis, hof, stal, schuur en binnenblok gelegen in Buul, palende oost de erfgenamen van meyer T'Sijen, zuid Daems Merten, west de straat en noord de erfgenamen van Van Hove Jan. De 100 gulden waren afkomstig van een kapitaal dat afbetaald werd door de erfgenamen van Verbist Geeraerd (Noorderwijk).


Akte nr. 1757-06                       Bestand 8807 – 8810

Van Hove Jan met volmacht van Faes Jan volgens akte opgesteld op 13 februari 1757 met Oniaerts E.G. als getuige, en als voogd van de wezen van wijlen Faes Andries en van Vermeulen Anna die nu gehuwd is met Laureys Adriaen, verklaart 100 gulden ontvangen te hebben van advokaat Hufkens J. in naam van de erfgename juffrouw Van Eynde Elisabeth zoals bepaald in de akte van 16 februari 1757 (zie akte 1757-01). Hij stelt als borg een huis, stal, schuur, hof en binnenblok gelegen in Buul, palende oost Vissers Geeraerd, zuid de straat, west Daems Marten en noord hun eigen heide.


Akte nr. 1757-07                       Bestand 8811. – 8816

Op 15 december 1757 leent Meir Jozef weduwnaar van wijlen Bellens Anna 100 gulden van de pastoor van de kerk alhier.


Akte nr. 1758-01                       Bestand 8817 – 8822

De kinderen van wijlen Verheyden Melchior en van Van Genechten Elisabeth verkopen een perceel dries of weide, palende oost de erfgenamen van Papaerts Peeter, zuid Blampaerts Jan, west Bellens Peeter en noord Kenis Machiel.

Ingezet door Bellens Peeter met als getuigen Wouters Merten en Heylen Peeter.

Op 15 februari 1758 verhoogd door Bellens Geeraerd in naam van de H. Bosqueth met als getuigen Verhaert Fransus en De Busser Jan.

Op 20 februari 1758 verhoogd door Antonius Peeter met als getuigen Cluyts Joris en Schurmans Guilliam. Nogmaals verhoogd door Bellens Geeraerd in naam van de H. Bosqueth met dezelfde getuigen. De H. Bosqueth is koper gebleven.


Akte nr. 1758-02                       Bestand 8823– 8828

Lemy Adriaen aan de ene zijde en de wezen van wijlen Wouters Jan en Van Ischoth Maria met bijstand van hun voogden Wouters Merten en Hermans Jan aan de andere zijde maken op 6 april 1758 een overeenkomst in verband met de erfenis.

Lemy Adriaen ondertekent de akte met Lemie Adriaean Peeterssone.


Akte nr. 1758-03                       Bestand 8829 – 8834

Van De Perre Peeter, Van De Perre Machiel, Van De Perre Elisabeth gehuwd met Lemmens Jan, allen  kinderen van wijlen Van De Perre Cornelius en van Van De Poel Maria, en Van De Perre Machiel en Lemmens Jan als voogden van de wezen van wijlen Van De Perre Anna Maria verkopen op 15 april 1758 een perceel bos gelegen in Buul, palende oost een veldstraat van Neerbuul naar Meeren, zuid de erfgenaam van Bellens Jan, west de H. Bosqueth raadsheer van de Graaf en noord de erfgenamen van Laenen Adriaen.

Ingezet door Bellens Geeraerd met als getuigen Verhaert Fransus en Antonius Peeter.

Op 22 maart 1758 verhoogd door Antonius Peeter met als getuigen Van Houdt Amandus en Bellens Adriaen.

Op 15 april 1758 verhoogd door Bellens Geeraerd i.n.v. de H. Bosqueth die koper gebleven is.


Akte nr. 1758-04                       Bestand 8835 – 8838

De kinderen van Wuyts Geeraerd en van Huysmans Dymphna verdelen op 19 april 1758 de erfenis. De goederen werden getaxeerd door de schepenen Janssens Peeter, Van Eynde Peeter en Bellens Geeraerd bijgestaan door Coolkens Jan en Hoes Merten die de goederen het best kennen.

Kavel A aan Wuyts Maria gehuwd met Korthout Machiel:

Kavel B aan Wuyts Henricus:

Kavel C wordt gereserveerd voor Wuyts Peeter die reeds 18 jaar in het buitenland is en waarvan men niet weet of hij nog leeft.


Akte nr. 1758-05                       Bestand 8839 – 8844

Wuyts Henrick die gehuwd was met Vets Joanna Maria ter ener zijde en Huysmans Jan als voogd van Wuyts Dimpna, Wuyts Guilliam, Wuyts Anna Maria en Wuyts Theresia, de wezen van het vorige echtpaar, sluiten op 24 mei 1758 een overeenkomst over de erfenis.


Akte nr. 1758-06                       Bestand 8845 – 8848

Lanen Merten en Verboven Jan als voogden van Lanen Joanna Maria, Lanen Catharina en Lanen Anna Elisabeth, wezen van wijlen Willems Anna Catharina en van Lanen Jan, sluiten op 25 oktober 1758 een overeenkomst met Lanen Jan over de erfenis.

Er zijn schulden aan Jansen Machiel (Rauwelkoven), aan Mertens Dimpna, aan Heylen Catharina meid van de H. landdeken van Zammel en aan Verluyten Jan molenaar in Herentals.


Akte nr. 1758-07                       Bestand 8849 – 8852

Menten Merten en Hermans Jan als voogden van Van Houdt Maria, Van Houdt Jan en Van Houdt Joanna, minderjarige wezen van Van Houdt Adriaen en van Gebruers Anna ter ener zijde en Van Houdt Catharina bijgestaan door haar man Van Dingenen Michiel ter andere, sluiten een overeenkomst over de erfenis.


Akte nr. 1758-08                       Bestand 8853 – 8856

Van Dijck Elisabeth weduwe van Verboven Peeter en erfgename bijgestaan door notaris Oniaerts aan de ene zijde en Verboven Jan en Verbiest Peeter als voogden van de wezen van wijlen Verboven Peeter en Verbiest Elisabeth aan de andere zijde sluiten op 27 april 1758 een overeenkomst over de bepalingen die opgenomen waren in de akte van 25 februari 1752 i.v.m. de verplichtingen van Verboven Peeter die destijds weduwnaar was van Verbiest Elisabeth.

De wezen krijgen een schuur die gelegen is op de vroente genaamd de Boeckelschen Aert. De schuur was gekocht van Verbiest Maria. Ze ontvangen ook een gouden kruis dat van hun moeder was.


Akte nr. 1759-01                       Bestand 8857 – 8860

Heylen Jan, Wouters Anna weduwe van Heylen Adriaen bijgestaan door Wouters Merten voogd van haar minderjarige wezen en door Vertommen Hendrick (door de heerlijkheid Noorderwijk aangeduid als voogd), en Leysen Merten weduwnaar van wijlen Heylen Anna Elisabeth bijgestaan door Leysen Peeter als voogd van zijn minderjarig kind verdelen op 26 februari 1759 de erfenis.

Kavel A aan het minderjarig kind van Leysen Merten:

Kavel B aan Heylen Jan:

Kavel C aan de kinderen van wijlen Heylen Adriaen en Wouters Anna:


Akte nr. 1759-02                       Bestand 8861 – 8866

Verelst Gaspar koster van Olen huurt op 1 maart 1759 van de gemeente Olen een huis gelegen in de dorpskom en eerder toebehorende aan de E.H. Vekemans gewezen kapelaan van Olen.


Akte nr. 1759-03                       Bestand 8867 – 8870

Cluyts Cornelius en Rochus Isack als voogden van Rochus Cornelius, Rochus Peeter, Rochus Joanna Maria en Rochus Jan Fransus, wezen van Rochus Guilliam weduwnaar van wijlen Cluyts Maria aan de ene zijde en Rochus Guilliam aan de andere zijde sluiten op 23 mei 1759 een overeenkomst i.v.m. de nalatenschap.


Akte nr. 1759-04                       Bestand 8871 – 8874

Meermans Elisabeth weduwe van wijlen Stijnen Sebastiaen bijgestaan door Stijnen Jan en Verbist Jan als voogden van haar minderjarige wezen ter ene zijde, en Verboven Elisabeth weduwe van wijlen Meermans Merten bijgestaan door Verbist Merten en Verboven Adriaen als voogden van haar minderjarige wezen ter andere zijde, beiden erfgenamen van wijlen Meermans Jan en Helsen Margarita, verdelen op 28 mei 1759 de erfenis als volgt:

Kavel A aan de wezen van wijlen Meermans Merten en Verboven Elisabeth:

Kavel A is belast met een schuld van 100 gulden aan de Kapelle van Gestel en 40 gulden aan Cluyts Peeter.

Kavel B aan Meermans Elisabeth weduwe van Stijnen Sebastiaen:


Akte nr. 1759-05                       Bestand 8875 – 8878

De weduwe van Heylen Adriaen bijgestaan door haar huidige echtgenoot Bellens Adriaen, en Heylen Guilliam en Verbist Peeter als voogden van de wezen van wijlen Heylen Adriaen verkopen op  29 september 1759 erfgoederen:

De H. De Rubre ondertekent met Du Ribreu.


Akte nr.1759-06                         Bestand 8879 – 8882

Op 7.12.1759 verkopen Peeters Machiel en Peeters Jan, momboirs van de kinderen van Peeters Peeter en Verheyen Anna inboedel

Kopers: Heylen Jan, Van Dijck Christiaen, Verwimp Jan, Lemmens Hendrick, Cools Peeter, Nyens Adriaen, De Bie Peeter, Vleugels Adriaen, Cornelius Peeter, Peeters Machiel, Dams Adriaen, Mariën Peeter, Willems Adriaen, De Mulder Jan, Verboven Adriaen, Mieer Jan, Van Dijck Sus, Menten Adriaen, De Doncker Merten, Huysmans Willem, Heylen Merten, Verswijvel Peeter Wuyts Dymphna, Dams Hendrick (Hezewijk) met borg van Denckens Guilliam, Schurmans Guilliam met borg van Verboven Jan, Mans Geeraert, De Swert Sander, Vertommen Fransus (Rossum) met borg van Van Passel Sijmon, Peeters Jan met borg van Verbist Hendrick (Hezewijk), Denckens Guilliam met borg van Heyns Peeter, Van Lommel Hendrick met borg van Heyns Peeter, Jansen Laurijs (Herentals) met borg van Bellens Adriaen (major), Van Eynde Peeter, Maes Jan, Verborght Machiel, Van Genechten Guilliam met borg van Kenes Machiel.


Akte nr.1760-01                         Bestand 8883 – 8887

Op 5.2.1760 verkopen Peeters Jan en Peeters Michiel, momboirs van de kinderen van Peeters Peeter, inboedel, in aanwezigheid van Torfs Peeters en Oyniaerts Michiel.

Kopers: Lemie Adriaen, Heylen Joseph, Peeters Jan, Heylen Jan, Janssens Jan Bapt. met borg van Torfs Peeter, Daem Hendrick (Noorderwijk), Oyniaerts Michiel, Heylen Peeter, Ooms Hendrick, Oyniaerts Egidius, Verheyden Adriaen met borg van Ooms Hendrick, Aerts Peeter met borg van Moortgat Antoon en Torfs Peeter en De Backer Hendrick, Torfs Peeter met borg van Meir Jan, Vermeerbergen Fransus met borg van Daems Adriaen, Vekemans Jan (Grees) met borg van Heylen Marten, Daems Hendrick met borg van Oyniaerts Michiel, Brockx Adriaen, Peeters Dymphna, Biermans Jan, Meir Jan, Janssens Peeter, Stickers Hendrick, Heyns Peeter, Van Elsen Jan Bapt., Cornelis Peeter, Solensiers Hendrick, Van Mechelen Giliam, Mans Cornelis


Akte nr.1760-02                         Bestand 8889 – 8890

Er wordt een overeenkomst afgesloten door Van Hove Hendrick, weduwnaar van Bellens Dymphna, met Van Hove Peeter en Thijs Franciscus, momboirs van zijn kinderen: Van Hove Maria, Van Hove Elisabeth, Van Hove Joannes, Van Hove Catharien en Van Hove Dymphna.


Akte nr.1760-03                         Bestand 8891 – 8894

Op 12.5.1760 wordt de erfenis verdeel van Meynten Hendrick en Cluyts Maria door hun kinderen: Menten Adriaen, Menten Jacobus en de kinderen van Menten Merten en Matthijs Dymphna, waarvan Matthijs Peeter momboir is.

Kavel 1 voor Menten Jacobus

Deze kavel erft schulden aan Wagemans Jan.

Kavel 2 voor de wezen van Menten Merten en Matthijs Dymphna.

Deze kavel erft schulden aan Houfkens (advocaat) en Peeters Helmus.

Kavel 3 voor Menten Adriaen

De kavel erft schulden aan de kapel van Gestelen, aan Verhaeghen Cornelis en de fundatie van de heer Claesswinnen Henr.


Akte nr.1760-04                         Bestand 8897 – 8902

Op 2.6.1760 verkopen Van Passel Sijmon en Sterckx Merten, momboirs van de kinderen van Van Passel Jan en Verhaeghen Maria een inboedel

Kopers: Peeters Peeter, Antonius Peeter, Mariën Peeter, De Doncker Merten, Dams Adriaen, Pauwels Peeter, Vekemans Jan, Heylen Jan, Bellens Geert, Van Passel Sijmon, Heyns Peeter, Toremans Jan, Bax Sus, Van Uytsel Geert, Biermans Jan, Van Houdt Jan, Milandts Peeter, De Beuker Corn., Van Genechten Merten, Vermeerbergen Sus, De Keuster Peeter, Van Eynde Adriaen, Denckens Guilliam met borg van Bax Frans, Van Olmen Merten, Koutereels Adriaen, Verbist Peeter, Van Swijver Peeter, Verelst Sus, Peeters Jan, Wouters Merten met borg van Bax Sus.


Akte nr.1760-05                         Bestand 8903 – 8907

Op 4.12.1760 verkopen Verbist Jan en Bellens Cornelis, momboirs van de kinderen van Bellens Jan, weduwnaar van Van Castel Elisabeth en van Verbist Maria, inboedel.

Kopers: Verbist Peeter (minor), Bellens Adriaen, Snijers Jan, Goossens Christiaen, Mariën Peeter, Mertens Dymphna, Mieer Jan, Pauwels Peeter, Heyns Maria, Smets Peeter (Ven), Heylen Jan, Schurmans Guill., Lemy Adriaen, Dams Peeter, Antonius Peeter, Van Castel Peeter, Bellens Elisabeth, Bellens Geeraert, Van Elsen Tist, Verbist Jan, Boonaerts Merten, Sprengers Jan, Heylen Merten, Borre Peeter, Wuyts Jan, Verheyen Jan met borg van Smets Peeter, Mieer Hendrick, Peeters Fernand, Cools Jan, Bellens Ad. (Boekel), Bellens Corn., Van Elsen Jan Bapt., Gebroers Amant, Mols Jan, Cluyts Corn. 


Akte nr.1760-06                         Bestand 8909 – 8910

Op 13.12.1760 verkoopt Verboven Elisabeth, weduwe, grond:

Eerste bod is van Bellens Adriaen. Dit wordt verhoogd door Wouters Geeraert en later door Bellens Peeter, die koper wordt met getuigen: Bellens Adriaen en Verhaert Fransus.


Akte nr.1760-07                         Bestand  8913 - 8915

Op 5.7.1760 verdelen de erfgenamen de erfenis van Heylen Guilliam en Dioos Catharina

Kavel 1 - geloot door Heylen Dymphna, gehuwd met Peetermans Jacobus

Kavel 2 - geloot door Heylen Peeter

Kavel 3 - geloot door Heylen Maria, gehuwd met De Win Jan Baptist

Kavel 4 - geloot door Heylen Catharina, gehuwd met Maes Adriaen


Akte nr.1760-08                         Bestand 8917 – 8922

Op 16.12.1760 wordt een contract opgesteld betreffende de kinderen van en door Verbraecken Guilliam, weduwnaar van Steynen Maria, met Verbraecken Francus en Steynen Henrick, als momboirs van Verbraecken Maria Barbara, Verbraecken Joannes en Verbraecken Francus.


Akte nr.1761-01                        Bestand 7331 – 7341

Op 2.3.1761 wordt de erfenis verdeeld van Lemi Adriaen, gehuwd met Peeters Anna, door :

Kavel 1 toegewezen aan Lemie Maria Catharina, gehuwd met Thoremans Jan:

Bij deze kavel hoort een schuld aan het besloten hof van Herentals

Kavel 2 toegewezen aan Anthonis Maria Anna


Akte nr.1761-02                        Bestand 7343 – 7346

Op 5.7.1761 verpacht Baeten Hendrick, kerkmeester te Olen, met toestemming van De Pape (pastoor) de tienden

Anthonis Peeter is eerste bieder. Torfs Peeter verhoogt het bod, Anthonis Peeter verhoogt en krijgt de pacht van de St-Mertenstienden toegewezen met borg van Verhaert Jan Baptist.

Arts Thomas pacht de boter- en eiertienden met borg van Verhaert Jan Baptist.


Akte nr.1761-03                        Bestand 7347 – 7352

In juli verhuurt de gemeente een deel van het gemeentehuis aan Verelst Gaspar (koster).


Akte nr.1761-04                        Bestand 7355 -7359

Op 8.8.1761 verdeelt Verbist Anna Elisabeth, gehuwd met Le Clercq Joannes Baptist,  bezittingen, onder haar zusters: Verbist Catharina en Verbist Elisabeth met Bellens Gerardus als momboir.

Er is een toelage aan Van Dijck Dymphna, weduwe van Wijtens Joseph


Akte nr.1761-05                         Bestand 7361 -7365

Steynen Hendrick, weduwnaar van Bellens Anna Maria, verkoopt koren op het veld.

Dit koren staat op het kasens, op het geertvissers, in het binnenblock, aan de molenpat, op het jan verachtert, op den dries en het half silleken.

Kopers zijn: Bellens Geeraert, Mertens Peeter (Oevel) met borg van T'Syen Merten, Stijnen Henr., Tsyen Mertinus met borg van Mertens Peeter, Dioos Henrick met borg van Matthijs Peeter, Matthijs Peeter met borg van Dioos Henr.


Akte nr.1761-06                                    Bestand 7367 -7372

Op 28.10.1761 verhuren Snyers Joannes en Van Elsen Peeter, savelmeesters van de Schaetsberghsen aert, percelen aan Oniaerts Michiel met borg van Torfs Peeter.


Akte nr.1761-07                        Bestand 7375 -7385

Op 12.11.1761 verkopen Huysmans Elisabeth, weduwe van Geerts Peeter, en Huysmans Willem en Vos Hendrick, momboirs van de wezen uit het 1ste en 2de huwelijk van Geerts Peeter, inboedel.

Kopers: Huysmans Elisabeth, Van Castel Peeter, Pauwels Peeter, Verboven Adriaen, Vleugels Corn., Heylen Peeter, Geerts Anna, Dams Amant, Verstappen Adriaen, Faes Hendr., Helsen Adriaen, Bellens Jan met borg van Cluyts Corn., Molenberghs Jan met borg van Wuyts Hendr., Verhaert Sus, Van Hove Jan, Verborght Peeter, Sprengers Jan, Lanen Jan, Stevens Tiest, Peeters Fernand, Heylen Mert., Vertommen Mert., Van Eynde Peeter, Biersmans Mich., Huysmans Wilm, De Ceuster Peeter, Bellens Gr., Eskens Peeter (Herenthout) met borg van Matthijs Adriaen, Van Nuten Henr. (Poiel) met borg van Helsen Guilliam, Dresslaers Cornelis met borg van Dresselaers Peeter (Oevel), Huysmans Jan, Mannaerts Gommer met borg van Vertommen Merten (Geel), Bulckens Jan, Heylen Lowies, Spapen Catharien, Helsen Guilliam, Van Doninck Guilliam, Van Linden Peeter, Jansens Peeter, Smets Jan, Laureys Adriaen, Verbraeken Helmus met borg van Wils Adriaen, Wouters Peeter met borg van Van Castel Peeter, De Busser Henr.

Op 12.11.1761, bij dezelfde akte, verkopen Vos Peeter en de andere momboirs van de wezen van Geerts Peeter en Huysmans Elisabeth koren op het veld. Dit koren staat in het binnenblock, het verbrant huys, het half silleken, op het bijlderveldt, op het bisteblock, op het hooghvelt, het heer van Bijlen, op het Boekelsblock en de evenacker

Kopers zijn: Helsen Merten met borg van Helsen Albertus, Baeten Adriaen met borg van De Bruyn Sijmon, Meus Andries met borg van Laureys Adriaen, Swerts Peeter met borg van Matthijs Jan, Oeyniaerts Egidius met borg van De Smet Peeter, Van Lommel Adriaen, Laureys Adriaen met borg van Meus Andries, Menten Jakobus met borg van Berinckx Merten, Wouters Merten, Verhaert Fransus met borg van Van Hove Henr., Van Hove Henr. met borg van Verhaert Fransus.


Akte nr.1761-08                        Bestand 7387 -7392

Op 2.12.1761 vraagt de heer Bosquet, in dienst bij de Markies van Westerlo, in aanwezigheid van schepenen en Schuermans Guilliam, loco des Heer Meyers, de taxatie en inventaris van de inboedel in het sterfhuis van Bellens Joannes en Spapen Catharina, zonder kinderen overleden.


Akte nr.1761-09                        Bestand 7393 -7396

Op 2.12.1761 vraagt de heer Bosquet, in dienst bij de Markies van Westerlo, in aanwezigheid van schepenen en Schuermans Guilliam, loco des Heer Meyers, de taxatie en inventaris van de inboedel in het sterfhuis van Van Olmen Joannes, jongman, overleden zonder erfgenamen.


Akte nr.1761-09b                      Bestand 7397

Copie betreffende de haaftocht van Verbist


Akte nr.1761-10                                    Bestand 7399 -7408

Rochus Maria Elisabeth, weduwe van De Wolf Jan, De Wolf Adriaen en Rochus Guilliam, momboirs van het minderjarige kind, verkopen een inboedel.

Kopers: Habbenay Peeter, Rochus Isack, Desseleers Peeter, Rochus Guilliam, Claes Adam, Maes Adriaen, Bouwen Cornelis, Nyers Adriaen, Hoes Peeter, Rochus Elisabeth, De Wolf Adriaen, Daems Adriaen, Vleugels Jan, Broeck Jan, S'Jongers Peeter, Anthonis Peeter met borg van Janssens Peeter, Lanen Cornelis, Peeters Cornelis, Verswijvel Adriaen, Van Olmen Marten, Dresselaers Peeter met borg van Verswijvel Adriaen (Gerhagen), wed. Daems Henr. (Larum), Heylen Jan, Van Olmen Jan, Blerinckx Anna, Bastiaens Fransus, Verwimp Jan, Cluyts Jenno (Vennen), Molenberghs Jan, Wuyts Peeter (Larum), Van de Peyr Amand, Hendrickx Adriaen, Goor Jan, Matthijs Peeter, De Ceuster Jan, Daems Jan, Gouwblom Hendrick, Van Eynde Jan (Poiel), Claes Maria (Larum), Goor Frans, Verhaegen Cornelis, Peeters Hendrick (Vennen) met borg van Maes Adriaen, Haverhens Peeter, Peeters Cornelis (Meren), Smets Jan, Hoes Peeter (Meren) met borg van Van Hout Amand.


Akte nr.1761-11                                    Bestand 7411 -7425

Op 23.12.1761 wordt een inboedel verkocht door Meir Joannes, weduwnaar van Van Genechten Maria, en zijn kinderen: Meir Dymphna, gehuwd met Heylen Frans, Meir Anna, gehuwd met Laenen Jan, Meir Jan, Meir Joanna en Meir Adriaen, momboir van de minderjarige Meir Peeter.

Kopers: Laenen Jan met borg van Van De Brande Lauwerijs, Goor Frans, Van Brande Lauwerijs met borg van Laenen Jan, Leysen Jan, Bouwen Cornelis, Wuyts Peeter (Larum), Groenen Jan, Van Looy Frans, Verhaert Frans, Verheystraeten Peeter, Heylen Frans, Laenen Joannes, Van Eynden Peeter, Van Nuten Frans, Van Genechten Wilboord, Heylen Guilliam, Van Doninck Jan, Cats Christiaen (Herentals) met borg van Laenen Jan, Van Hout Amand, Verboven Adriaen, Verloo Frans, Cools Sebastiaen, Van De Perre Amand met borg van Molenberghs Jan (Meren), Lauwers Peeter (Geel) met borg van Maes Adriaen (Meren), Maes Adriaen (Meren) met borg van Snyers Jan (Olen-Plaats), Meus Peeter (Geel) met borg van Bellens Geeraert (Olen), Cluyts Marten (Halfhuys) met borg van Coolkens Adriaen, Laenen Jan met borg van Van Hout Amand, Horemans Abraham, De Houwer Marten (Oevel), Deckers Peeter, Helsen Norbert, Meir Joannes, Caers Anna, Wijts Peeter, S'Jongers Peeter (Oevel), Wolfs Marten, Heylen Adriaen, Rochus Elisabeth, Van De Goor Frans, Tsyen Frans, De Winne Jan met borg van De Backer Hendrick (Olen), Meir Jan, Gielis Peeter (Larum), Helsen Peeter, De Kepper Gommer met borg van Van Nuten Jan, D'Joos Diel, Van Outsel Jan met borg van Meir Wilm, Claesswinnen Jan, Luyten Joannes Baptist, Van Kerckhoven Adriaen, Syen Fransus (Oevel), Grootjans Jan met borg van Verwimp Jan (Meren), De Backer Hendrick met borg van De Win Jan (Buul), Dresselaers Peeter, Claesswinnen Jan (Larum), Menten Jacob, Cluyts Marten, Meir Wilm met borg van Dams Marten, Heylen Adrian met borg van Van den Brande Laurijs, Luyten Jan Baptist met borg van Boeckx Fransus, De Kepper Gommer met borg van Van Nuten Jan, Bens Jan (Larum) met borg van Laenen Jan, Hoes Andries, Peetermans Gommer, Hoefkens Fransus met borg van Verstappen Peeter, Vleugels Adriaen met borg van Verswijvel Adriaen, Van Outsel Jan met borg van Peetermans Jacob, Verstappen Peeter.


Akte nr.1761-12                        Bestand 7427 – 7437

Op 24.12.1761 verkopen Verachtert Michiel, Tsyen Peeter, Claes Frans en Maes Adriaen, savelmeesters, een inboedel van Cluyts Adriaen, volgens een akte bij Oniaerts G. (notaris) ten voordele van Matthijs Peeter.

Kopers: Van Dijck Jan, Verboven Adriaen, Van Doninck Michiel, Cluyts Adriaen, Vits Jan, Groenen Jan met borg van Van Hout Amant, Heylen Jan, De Molder Jan Baptist, De Wolf Marten, Van de Perre Jan, Bouwen Jan, Van Hove Jan, Bouwen Jan (Herentals)met borg van Van Doninck Peeter (Olen), Ven Jan (Tongerlo) met borg van Helsen Norbert (Tongerlo), Verheystraeten Peeter met borg van Van Hove Peeter (Buul), Van Castel Adriaen, Broeck Jan, Maes Adriaen, Verwimp Adriaen, Hendrickx Carel, De Win Jan, Verhaert Frans met borg van Janssens Peeter, De Win Jan Baptist met borg van Maes Adriaen, Oniaerts (notaris), Dresselaers Cornelis, Wolfs Marten met borg van Van Hout Amant, Verachtert Michiel, Van Hout Amant, Wils Adriaen, Menten Adriaen, Laenen Jan.

Verkoop van koren aan: Claes Fransus (Tongerlo) met borg van Verachtert Michiel, Maes Adriaen met borg van Claes Fransus, Verachtert Michiel met borg van Maes Adriaen, Blerinckx Marten met borg van Helsen Marten, De Houwer Martinus (Oevel) met borg van Verachtert Michiel, Verachtert Jan met borg van Blerinckx Marten, Helsen Norbert, Huysmans Wilm.


Akte nr.1762-01                         Bestand 7439 – 7447

Op 30.1.1762 verkopen Cluyts Cornelis en Verboven Joannes, momboirs van de kinderen van Cluyts Adriaen en Verboven Anna, een perceel weide in Meren, onder de leenhoeve van Pauli (advocaat), palende O Peeters Jan, Z Cluyts, W Bulckens Jan en Van Linden en N erfgenamen Van Castel en Verbist

Het eerste bod komt van Van Hout Amant. Huysmans Wilm verhoogt, Van Hout Amant verhoogt en wordt koper.


Akte nr.1762-02                         Bestand 7449 – 7454

Op 24.5.1762 leent Bellens Geerardus (Olen) bij Hemels Joannes, kerkmeester, en hypothekeert een perceel onder Olen, op de drijhoeck of de Krevennen, palende Z Verluyten Jan en N Leysen Peeter.


Akte nr.1762-03                         Bestand 7457 – 7462

Op 24.5.1762 leent Bellens Geerardus bij Neefs Arnoldus, H. Geestmeester, en hypothekeert een perceel weide onder Olen, palende O de Aert van Buul, Z Blampens Jan, W erfgenamen Bellens Peeter en N erfgenamen Bellens Christina.


Akte nr.1762-04                         Bestand 7465 – 7473

Op 12.6.1762 stellen Van Nuten Adriaen (schepene) en zijn broer, Van Nuten Cornelis (Geel) zich borg voor Van Nuten Martinus, zoon van eerstgenoemde, bij de pacht van een windmolen in Dessel bij jonker Van Kessel Andreas. Zij hypothekeren:


Akte nr.1762-05                         Bestand 7475 – 7480

Op 1.7.1762 verkopen Goossens Peeter en Pelsmaeckers Lauwerijs, momboirs, een perceel land van Goossens Peeter en Pelsmaeckers Maria Catharina.

Dit perceel ligt in Gerhagen en paalt aan O erfgenamen Hermans Jan, Z Janssens Guilliam W Leysen Guilliam en N Van Eynden Peeter.

Eerste bieder en koper wordt Janssens Guilliam (Geel).


Akte nr.1762-05b                       Bestand 7483 – 7485

Ooms Hendrick, kerkmeester verpacht de tienden.

Torfs Peeter blijft pachter van de St-Maartenstienden met borg van Janssens Jan Baptist.

Verbist Peeter (Janszoon) blijft pachter van de boter- en eiertienden.


Akte nr.1762-06                         Bestand 7487 – 7493

Verachtert Michiel, Tseyen Peeter, Claes Frans en Maes Adriaen, savelmeesters, verkopen van Cluyts Adriaen, met zijn toelating, koren op het veld, volgens een akte bij Oniaerts G. (notaris) ten voordele van Matthijs Peeter.

Dit koren staat op de suerinck, op de Pensdijk, op het schambraecken in het binnevelt.

Kopers zijn: Petermans Jacobus met borg van Groenen Jan, Belmans Jan met borg van Hendrickx Philip, Hendrickx Philip (Velveken) met borg van Belmans Jan, Bouwen Guilliam met borg van Verbist Jan, Berinckx Marten met borg van Hoefs Marten en Verstappen Peeter, Verbraecken Hendrick.


Akte nr.1762-07                         Bestand 7495 – 7501

Op 14.7.1762 verkopen Verbist Joannes en Bellens Cornelis, momboirs van de wezen van Bellens Jan en Verbist Maria, koren van Wuyts Hendrick wegens pachtschuld.

Dit koren staat op de weyerdries, op de Gestelen, op het binnevelt en op de Clootkens.

Kopers zijn: Berinckx Marten met borg van Verbist Jan, Cluyts Joannes met borg van Meir Wilm, Wouters Marten met borg van Wouters Peeter, Wouters Peeter met borg van Vermeerbergen Adriaen.


Akte nr.1762-08                        Bestand 7503 - 7525

Op 14.8.1762 maken Van Bijlen Peeter en Bellens Cornelis, momboirs, enerzijds en anderzijds Wouters Gerardus, weduwnaar van Van Beylen Anna en vader, een contract op betreffende de kinderen en inventariseren en taxeren de inboedel.


Akte nr.1762-09                         Bestand 7529 – 7532

Op 27.8.1762 verkoopt Peeters Peeter (Guilliamszoon) een schuur in Vierhuizen aan de Doffenschen heikant, palende O Caers Martinus, Z, W en N de straat.

Koper wordt Caers Martinus met borg van Wouters Adriaen.


Akte nr.1762-10                         Bestand 7535 – 7549

Op 21.12.1762 verkopen Bellens Martinus en Peeters Anthoon, momboirs van de wezen van Peeters Jan Baptist en Caers Anna, evenals de kinderen uit het eerste huwelijk van deze Caers Anna met Veckemans Michiel, een inboedel.

Kopers: Peeters Cornelis, Wouters Michiel (Larum), Maes Adriaen met borg van Verboven Jan, Claes Aert, Van Gansen Sebast, Vangenechten Boort, Gebruers Michiel, Mathijs Peeter, Tsyen Jan (Oevel), Van Hout Amant, Verboven Peeter (Larum), Cluyts Jan, Bellens Marten, Van Bruel Adriaen, Verhaert Frans, Blerinckx Marten, Meir Wilm, Peeters Marten (Larum), Verboven Jan, Poortmans Jan met borg van Maes Adriaen, Haegen Peeter met borg van Blerinckx Marten, Huysmans Jan, Van Doninck Peeter met borg van Van Bruel Adriaen, Verbraecken Jan, Boecks Fransus, Heylen Jan (Velthoven) met borg van Soeten Jan Baptist, Daems Marten, Boeckx Peeter, S'Jongers Peeter, Meerbergen Adriaen, Nijs Adriaen, Pellegroms Frans, Goossens Adriaen, Peetermans Jacob met borg van Maes Adrien, Mertens Jan, Hoes Peeter, Verboven Peeter met borg van Rochus Guilliam, Pauwels Michiel, Verbiest Jan, Leysen Jan, Verboven Henr., Laenen Marten, Groenen Jan, Helsen Adriaen, Thoremans Jan met borg van Cluyts Jan, Van Doninck Michiel met borg van Peeters Cornelis, Cools Adriaen met borg van Cluyts Marten, Swinnen Adriaen met borg van Cluyts Marten, Mertens Jan (Oevel), De Win Jan, Bertels Jan (Larum), Van Weyer Jan.


Akte nr.1763-01                         Bestand  7551 – 7562

Op 8.2.1763 verkopen Bellens Martinus en Peeters Anthoon, momboirs van de wezen van Peeters Jan Baptist en Caers Anna, evenals de kinderen uit het eerste huwelijk van genoemde Caers Anna met Veckemans Michiel, de rest van de inboedel.

Kopers zijn: Peeters Cornelis, Vaes Peeter, Hoes Peeter, Van Gansen Bastiaen, Blerinckx Marten, Van Hout Amant, De Busser Hendrick, Boeckx Frans, Michils Michiel, Hagen Peeter, Poortmans Jan, Verbracken Henr., Veckemans Anna, Hendrickx Adriaen, Wuyts Gaspar, Verstappen Peeter, Dresselaers Peeter, Does Peeter, Verachtert Jan Bapt., Meer Willebrord, Helsen Peeter, Wuyts Peeter, Huysmans Jan, Verboven Adriaen met borg van Nijens Hendrick, Bales Peeter, Wuyts Jan Bapt., Hylen Peeter, Verbracken Helmis met borg van Wils Adriaen, Wils Adriaen met borg van Verbracken Helmis, Basstaen Jan met borg van Verachtert Jan Bapt., Van den Bruel Adriaen, Doos Peeter, Peetermans Jacobus met borg van Bouwen Guilliam, Schuwaerts Gom., Molenberghs Jan met borg van Huysmans Willem, T'Syen Jan, Lanen Corn.


Akte nr.1763-02                         Bestand 7565 – 7576

Op 14.2.1763 verkoopt Luyten Theresia, weduwe van Bellens Geeraert, de rest van de inboedel.

Kopers: Haegen Peeter, Pauwels Peeter, Mols Jan, Daems Peeter, T'Syen Jan, Daems Marten, Govaerts Adriaen, Van Nuten Jan, Verbracken Guilliel., Laenen Adriaen, Laureys Adriaen (Oevel), Bellens Adriaen, Van Hove Hendrick, Tsyen Jan (Oevel), Van de Poel Peeter, Faes Peeter, Pauwels Michiel met borg van Van Hove Hendrick, Smets Guill., Soeten Jan Bapt., Smits Jan, Werts Peeter(Oevel) met borg van D'Joos Egidius, Bellens Adriaen (Heibloem) met borg van Wuyts Peeter, Bogerts Fransus, de Heer Mr. Van Bijlen (pbr), Verhaert Frans, Pauwels Michiel (Oevel), Verachtert Peeter, Mannaerts Gommer, Michiels Domin, Cools Peeter, Meir Adriaen, Bulckens Christiaen, Van Dijck Adriaen, Denckens Frans, Coolkens Jan, Van Hout Amant, Van Gelder Peeter, De Kinder Peeter, D'Joos Diel, Van de Weyer Hendrick, Heylen Peeter (Beilen), Janssens Jan Bapt., Boeckx Frans, Verwimp Peeter, Mertens Adriaen, De Houwer Merten (Oevel), De Win Jan, Horemans Guilliam met borg van Neyens Hendrick, Wuyts Peeter, Van Hove Fransus (Oevel) met borg van Smets Guill., Verwimp Jan met borg van Goethals Claes, Wuyts Peeter (Gerhagen), Kenis Michiel, Cluyts Peeter, De Backer Jan Bapt.


Akte nr.1763-03                         Bestand 7579 – 7582

Op 5.3.1763 wordt, op verzoek van de heer Bosquet, in opdracht van de Markies van Westerlo, de inventaris opgesteld en getaxeerd van de inboedel van Helsen Peeter en Janssens Anna, overleden zonder kinderen.


Akte nr.1763-03b                       Bestand 7585 – 7588

Op 16.4.1763 verkoopt Wuyts Peeter aan Daems Marten een perceel erve in Buul in de Langhel, palende O Peeters Elisabeth, Z het Misstraatje, W Stijnen Jan en N erfgenamen Laenen Adriaen.

Van Dinghenen Adriaen en Goossens Adriaen getuigen bij de verkoop.


Akte nr.1763-04                         Bestand 7591 – 7606

Op 14.6.1763 wordt de erfenis verdeeld van Jacobs Elisabeth door haar kinderen: Wilms Marten en Vermeerbergen Maria Elisabeth, jong bejaarde dochter, enerzijds, anderzijds Cluyts Joris (schepen) en Proost Franciscus, momboirs van de 5 wezen van voornoemde Jacobs Elisabeth en Van Eynde Peeter:

Kavel 1 - voor Van Eynde Catharina

Kavel 2 - voor Vermeerbergen Maria Elisabeth

Kavel 3 - voor Van Eynde Maria Elisabeth

Kavel 4 - voor Van Eynde Joannes

Kavel 5 - voor Van Eynde Anna Maria

Kavel 6 - voor Van Eynde Dymphna

Kavel 7 - voor Wilms Martinus


Akte nr.1763-05                         Bestand 7609 – 7613

Op 17.7.1763 verpacht Van Lommel Joannes, kerkmeester, de tienden.

Eerste bieder is Cluyts Cornelis. De volgende bieder, Heylen Adriaen, wordt pachter van de St-Maartens-tienden, met borg van Torfs Jan.

Meir Joannes pacht de boter- en eiertienden.


Akte nr.1763-06                         Bestand 7615 – 7626

Op 21.7.1763 verkopen Bellens Martinus en Peeters Anthonus, momboirs van de wezen van Peeters Jan Baptist en Caers Anna, samen met de kinderen uit het eerste huwelijk van deze Caers Anna met Veckemans Michiel, koren op het veld.

Dit koren staat aan het huis, op de Gorbos, de Bulshaegh, de hooihei, het hooghhuis, de hou, de mortel, het wenkens, het gritkens en het Buels blockxken.

Kopers zijn: Haghen Peeter met borg van Helsen Adriaen, Verboven Peeter met borg van Hoes Peeter, Helsen Norbert met borg van Helsen Marten, Bales Francus met borg van Blerinckx Marten, Blerinckx Marten met borg van Bales Francus, Verbist Jan met borg van Hoes Marten, Helsen Adriaen met borg van Haghen Peeter, Lijsen Kersiaen met borg van Blerinckx Marten, Vermeulen Francus met borg van Van De Poel Adriaen, Molenberghs Jan met borg van Verboven Michiel, Lavrijs Michiel met borg van Mertens Hendrick, Lanen Jan met borg van Van Hout Amant, Hansens Geeraert met borg van Van Hout Amant.


Akte nr.1763-07                         Bestand 7629 – 7640

Op 23.7.1763 verkoopt Verluyten Theresia, weduwe van Bellens Geeraert, koren op het veld. Dit koren staat op het bunder, het block, het achterste Meulenstraatje, het beggijnenland, het Leen, het buls land, het misseblockxken en het bijle-binneveld en wordt gekocht door: Bulckens Christiaen (Noorderwijk), Helsen Norbert (Meren) met borg van Kempenaers Jan (Ill), Kempenaers Jan (Ill) met borg van Van Lommel Hendrick (Oosterwijk), Van Dingenen Jan (Oosterwijk) met borg van Van Lommel Hendrick (Oosterwijk), Peeters Hendrick (Ill) met borg van De Busser Jan, Oniaerts (notaris), Govaerts Adriaen (Vierhuizen) met borg van Vermeerbergen Adriaen, Denckens Fransus (Hezewijk) met borg van Daems Jan (Hezewijk), Daems Jan (Hezewijk) met borg van Denckens Fransus (Hezewijk), Van Hove Joannes (schepen) met borg van Soeten (secretaris), Cluyts Cornelis, Bellens Adriaen (Hezewijk).


Akte nr.1763-08                         Bestand 7643 – 7646

Op 9.10.1763 wordt een akkoord gesloten betreffende de kinderen, door Pelsmaeckers Maria Catharina, weduwe van Goossens Peeter, met 2 kinderen: Goossens Adriaen en Goossens Petrus Josephus, hertrouwd met Beismans Niclaes, en Goossens Peeter, momboir.


Akte nr.1763-09                         Bestand 7648 – 7661

Op 28.12.1763 verkopen de kinderen uit het 1ste en 2de huwelijk van Jacobs Elisabeth samen met Cluyts Joris en Proost Fransus, momboirs van haar kinderen in het 3de huwelijk met Van Eynde Peeter, een inboedel.

Kopers: Goor Fransus, Cluyts Joris, Martens Peeter, Koolkens Adriaen, Herremans Peeter, Verstappen Peeter, Janssens Peeter, Leysen Peeter, Heylen Fransus, Kools Peeter, Daems Adriaen, Helssen Adri, Paulus Michiel, Bastiaens Fransus, Willems Marten, Verachtert Michiel, Van Uitsel Jan, Keulaers Peeter, Leysen Fransus, Van Genechten Joanna, Tops Maria, Helsen Antoon, De Meulder Marten, Van den Bruel Adriaen, Bouwen Peeter, Bertels Amant, Boeckx Peeter (Oevel), Helsen Jan, Bertels Jan, Wuyts Jan, De Bie Peeter, Van de Weyer Peeter, Boeckx Fransus, Van opstal Guillielmus, Leirs Peeter met borg van Laenen Jan, Van Hoef Jan met borg van Willems Marten, Verboven Elisabeth, Verboven Adriaen, Van Eynde Jan, Van de Weyer Hendrick met borg van Van Hoef Peeter, Van Hoef Peeter met borg van Van de Wyer Hendrick, Meir Jan (Plassendonk) met borg van Van Kastel Peeter, Peeters Jan met borg van Van Kastel Peeter, Mertens Geeraert, Verwimp Hendrick met borg van Wouters Peeter, Nijs Adriaen met borg van Stoop Fransus, Celen Lowies met borg van Laenen Adriaen, Lauwerijs Jan met borg van Koolkens Adriaen, Heylen Joseph met borg van Van Kastel Peeter, Van De Poel Cornelis, Van Dijck Adriaen met borg van Boeckx Fransus, Janssen Jan Bapt. met borg van Goolaerts Arnoldus, Van Goubergen Adriaen met borg van Laenen Jan, Leysen Jan met borg van Boeckx Peeter, Ennekens Jan, Goovaerts Adriaen, Van Kerchove Jan, Mattijs Joseph, Blerinckx Peeter met borg van Herremans Peeter, Mattijs Peeter met borg van Van Hoef Peeter, Vits Jan, Klaesswinnen Jan, Van Lommel Marten, Sceuremans Guilliam.


Akte nr.1764-01                         Bestand 7665 – 7688

Op 29.2.1764 verkopen de kinderen uit het 1ste en 2de huwelijk van Jacobs Elisabeth, samen met Cluyts Joris en Proost Fransus, momboirs van haar kinderen uit het 3de huwelijk met Van Eynde Peeter, oogst en inboedel.

Kopers: Cluyts Joris, Leysen Peeter, Coolkens Adriaen, Hermans Peeter, Van Dijck Adriaen, Wilms Marten, Verachtert Michiel, Boonen Peeter, Schuermans Guilliam, Tsijen Marten, Verbist Frans, Mertens Peeter, Van Genechten Jan, Menten Adriaen, Soeten Jan Bapt. (secretaris), Leysen Christiaen, Wouters Jan (Oevel), Heylen Fransus, Pauwels Peeter, Verheystraeten Peeter, Leysen Jan, Van Roy Jan Bapt., Van Hove Jan, Verheystraeten Anna, Laenen Marten, De Smet Peeter, Heylen Jan (Meren), Michiels Michiel, Verborght Peeter, Verachtert Jan Bapt., Van de Parre Michiel, Verborght Guilliam, Laenen Adriaen, Van Hove Sebastiaen, Habbenay Peeter, De Busser Hendrick, Verboven Adriaen met borg van Vermeerbergen Adriaen, Verachtert Peeter met borg van Verachtert Marten, Verwimp Hendrick, Menten Jacob, Baelus Peeter, Van Dijck Adriaen, Wils Adriaen, Hoes Marten, Helsen Peeter, Cluyts Jan, Vervoort Frans, Meir Wilm, Poortmans Jan, Smets Peeter, Wuyts Peeter met borg van Van Den Brande Laurijs, De Busser Jan, Van Eynde Adriaen met borg van Coolkens Adriaen, Bellens Adriaen, Nelen Adriaen, Van Sande Andries, Stijnen Jan, Huysmans Jan, Meir Peeter, Janssens Peeter, Van Bijlen Marten, Helsen Antoon, De Backer Jan Bapt., Van Eynde Michiel (Oevel) met borg van Van Hove Peeter (Buul), Cats Christiaen met borg van Heylen Peeter, Cluyts Marten, Meirmans Marten, Verwimp Guillielmus met borg van Pauwels Peeter, De Win Jan Bapt. (Oevel) met borg van Peetermans Jacobus, Stoop Frans (Oevel) met borg van Verachtert Michiel, De Coster Guill., Nijens Hendrick, Proost Frans.


Akte nr.1764-02                         Bestand 7691 – 7693

Op 16.7.1764 wordt, in opdracht van Prins Philippus Maximilianus, graaf van Merode, een inventaris opgemaakt en getaxeerd van de inboedel van Verborght Catharina, weduwe van Van de Weyer Hendrick, overleden zonder erfgenamen, in het sterfhuis in Doffen.


Akte nr.1764-03                         Bestand 7695 – 7702

Op 17.7.1764 verkopen de kinderen uit het 1ste en 2de huwelijk van Jacobs Elisabeth, met momboirs, Cluyts Joris en Proost Fransus, van de wezen uit het 3de huwelijk met Van Eynde Peeter, koren op het veld. Dit koren staat: op de dries achter de stal, op het binnenblock, de grote pleck, de bremblock, de Sluytsheide, het verbrand huis, het blockxken, het Cappoenemans, de spaege en de benedense spaege en wordt gekocht door Cluyts Cornelis met borg van Buecken Jan, Blerinckx Marten met borg van Verhaegen Peeter (Meren), Kempenaers Jan (Hezewijk) met borg van Heylen Joseph (molenaar Hezewijk), Hermans Peeter met borg van Wilms Marten, Menten Jacob met borg van Coolkens Adriaen, Coolkens Adriaen, Vervoort Fransus met borg van Coolkens Adriaen, Wilms Martinus, De Bruyn Sijmon met borg van Verbist Jan (Adriaenszoon), Mertens Hendrick met borg van Van Hove Jan (schepen), Soeten Petrus Martinus met borg van Soeten (secretaris), Verbist Jan (Adriaenszoon) met borg van Meir Jan.


Akte nr.1764-04                         Bestand 7705 – 7707

Op 15.7.1764 verpacht Heylen Fransiscus, kerkmeester, de tienden.

Torfs Peeter pacht de St-Maartenstienden met borg van Janssens Jan Baptist.

Verbist Peeter pacht de boter- en eiertienden.


Akte nr.1764-05                         Bestand 7709 – 7713

Op 22.7.1764 verpacht de gemeente een deel van het gemeentehuis.

De Coster Joanna, huisvrouw van Mols Jan, pacht met borg van Meir Wilm.


Akte nr.1764-06                         Bestand 7715 – 7716

Op 27.9.1764 is er een geschil tussen Schuermans Guillielmus, dienaar van Justitie, en Peeters Guilliam, betreffende het betalen van tienden.


Akte nr.1764-07                         Bestand 7719 – 7724

Op 22.11.1764 lenen Sieur De Smet Petrus en Juff. Huysmans Dymphna, bij de heer De Pape (pastoor).

Ze hypothekeren een perceel land op het Ven, palende O erfgenamen Cluyts Jan met een perceel genaamd de Bruel, Z de Buytestraat, W Cluyts Cornelis en erfgenamen Vermeerbergen Jan en N erfgenamen Lemie Adriaen.


Akte nr.1764-08                          Bestand 7727 – 7742

Op 19.12.1764 verkopen Sprengers Martinus, voor zichzelf en met Verboven Peeter, als momboirs van de minderjarige kinderen van Sprengers Jan (schepen) en Verboven Maria, een inboedel.

Kopers: Meir Peeter, De Bruyn Sijmon, Boeckx Frans, Thijs Adriaen, Soeten Jan Bapt., Huypens Hendrick, Molenberghs Jan, Verborght Jan, Goor Frans, Leysen Peeter, Trottens Peeter, De Busser Jan, Van Hove Frans, Verhaert Frans, Bens Jan Marten, Michiels Anna, Van Nuten Jan, Daems Adriaen, Govaerts Marie, Verhaert Fransus met borg van Cluyts Joris, Vissers Guill., Roosbroeckx Jan Bapt., Vandingenen Michiel, Vermeerbergen Adriaen, Wuyts Peeter (Geel), Bellens Cornelis, Van Bijlen Marten, Fransen Jan, Cluyts Jan Frans, Bulckens Christiaen, Wouters Jan, Douwen Jan, Vertommen Hendrick, Verwimp Michiel, Peeters Marten, Van Lommel Joannes, Van De Weyer Guill., Govaerts Adriaen, Meirmans Marten, Soeten Peeter Marten, Verbuecken Jan, Caers Marten, Nuyens Adriaen, Cluyts Jan Baptist, Van Lommel Adriaen, Tsijen Marten, De Cort Geeraert met borg van Helsen Marten, Helsen Peeter, Schuermans Guilliam met borg van De Backer Hendrick, Douwen Peeter, De Molder Marten met borg van Heylen Peeter (schrans), Stoop Fransus (Oevel) met borg van Maes Adriaen, Floeberghs Cornelis (Herentals) met borg van De Busser Jan, De Busser Hendrick met borg van Wouters Marten, Vertommen Marten met borg van Cluyts Peeter, Lauwen Jan (Herentals) met borg van Van Doninck Peeter, Van Hout Amant met borg van Laenen Jan, Lemmens Peeter (Zoerle) met borg van Thoelen Jan (Adriaenszoon), Wouters Jan (Oevel) met borg van Wouters Marten, Meir Peeter met borg van Laenen Jan, Verborght Peeter, Janssens Peeter met borg van Meir Wilm, Mertens Peeter met borg van Verboven Adriaen, Mathijs Jan, Verhaegen Peeter, Goor Jan, Verheyen Jan met borg van Janssens Jan Bapt., Coolkens Adriaen met borg van Deckers Peeter, Van der Vecken Geeraert met borg van Laenen Jan, De Coster Peeter met borg van Laenen Jan en Soeten Jan Bapt., Swinnen Adriaen met borg van De Busser Jan, Bouwen Cornelis met borg van Van Der Vecken Geeraert, Oniaerts Michiel, Geens Hendrick en S'Jegers Jan.


Akte nr.1764-09                         Bestand 7745 – 7757

Op 28.12.1764 verkopen Mathijs Joannes Baptist en Jannes Adriaen, momboirs van de wezen van Janssens Jan Baptist en Mathijs Maria inboedel.

Kopers: Janssens Jan Bapt., Janssens Jan, Van Hoef Jan, Janssens Tresia, Kools Jan, Peeters Peeter, Meerbergen Jan, Geerts Joseph, Paulus Peeter, Bellens Adriaen, Verwimp Jan, Van Hoef Jan Bapt., Verboven Elisabeth met borg van Mathijs Jan Bapt., Heylen Marten met borg van Van Doninck Peeter, Verborght Peeter met borg van Wouters Marten, Tops Guilliam met borg van Raemackers Jan Bapt., Van de Wyer Jan met borg van Oniaerts (notaris), Oniaerts (notaris), Van Dijck Jan, Roosbroeckx Jan Bapt., Verbucken Jan, Somers Jan, T'Syen Fransus, Peeters Adriaen, Vermeulen Fransus, Dierckx Hendrick.


Akte nr.1765-01                         Bestand 7759 – 7771

Op 4.1.1765 inventariseren en taxeren Rochus Maria Elisabeth, weduwe van De Wolf Jan, bijgestaan door haar vader, Rochus Isac, en de momboirs, De Wolf Adriaen en Rochus Guilliam, de inboedel en maken akkoorden betreffende de kinderen.

Er moet ontvangen worden van Maes Adriaen.

Er moet betaald worden aan Anthonis Peeter, Van Mieghem (pastoor), heer Pauli, Sprengers Jan (collecteur), Van Wesel (stadhouder), Bouwen Jan (Herentals), Goor Peeter, Verluyten (begijn), Van Nuten Adriaen, Verboven Adriaen voor zorgen aan Verboven Hendrick en aan Van Hove (pbr)


Akte nr.1765-02                         Bestand 7773 – 7789

Op 2.3.1765 verkopen Sprengers Martinus, voor zichzelf en met Verboven Peeter, als momboirs van de minderjarige kinderen van Sprengers Jan (schepen) en Verboven Maria, inboedel.

Kopers: Peeters Fransus, Van Castel Peeter, Sprengers Anna Maria, Mertens Geeraert, Wuyts Jan Bapt., Goossens Christiaen, Helsen Jan, Leysen Peeter, Sprengers Elisabeth, Hoes Marten, Huypens  Henrick, Laenen Jan, Meirmans Martens, Wuyts Jasper, Dierickx Frans, Hove Fransus, Van Gelder Peeter, Mathijs Peeter, Coolkens Adriaen, Van de Vliet Henr., Meir Peeter, Verboven Adriaen, Faes Peeter, Verhachtert Cornelis, Roosbroeckx Jan Bapt., Verboven Peeter met borg van Van Castel Peeter, Verwimp Peeter, De Bruyn Sijmon, Huyskens Hendrick, De Winter Jan, Smets Peeter, Peeters Hendrick, Hoes And., Verachtert Peeter met borg van Heylen Peeter (Guilliamszoon), Verwimp Hendrick, Verbuecken Jan, Lenders And., De Backer Hendrick, Verluyten Theresia, Stijnen Henr., Goethals Niclaes, Daems Jan, Van Opstal Guilliel., Baeten Henr., Cluyts Marten, Verwimp Guilliel., Pauwels Peeter, Diricx Geeraert, Heyns Adriaen, Verbraecken Jan, Verboven Adriaen, T'Syen Marten met borg van De Busser Henr. en Laenen Jan, Boeckx Frans, Elen Adriaen met borg van Dierickx Geert, Blerinckx Marten, Van Sandtvoort Gommer met borg van Van Santvoort Henr. (Oosterwijk) en Goossens Marten, De Busser Henr., Meir Peeter, Janssens Adriaen met borg van Soeten Marten, Van Sande Andries met borg van Verbucken Jan, Verborght Andries met borg van Huysmans Jan (Oosterwijk), Huysmans Jan met borg van Vrancx Fransus (Daemseinde), Huysmans Wilm met borg van Molenberghs Jan, Wils Adriaen met borg van Neys Henr., Bosmans Marten met borg van Vrancx Fransus, De Ceuleir Adriaen met borg van Meeus Peeter (Noorderwijk), Floeberghs Cornelis met borg van Janssens Laurijs, Wouters Peeter met borg van Daems Jan, Bellens Adriaen met borg van Deckers Peeter, De Busser Jan met borg van Deckers Peeter, Govaerts Adriaen, Heylen Guilliam, Bogaerts Catha, Guleer Guilliam met borg van Menten Jacobus, Cats Christiaen met borg van Deckers Peeter, Verborght Peeter met borg van Verborght Guilliam, De Becker Catha met borg van Verherstraeten Peeter, Wuyts Peeter met borg van Peeters Cornelis, Douwen Dymphna, wed. Van Outsel Jan met borg van Peetermans Jacob, Oniaerts Michiel met borg van Van Lommel Marten.


Akte nr.1765-03                         Bestand 7791 – 7799

Op 9.3.1765 verkopen Mathijs Joannes Baptist en Jannes Adriaen, momboirs van de wezen van Janssens Jan Baptist en Mathijs Maria inboedel.

Kopers:Verbuecken Jan, Verborght Peeter, Verborght Andries, Janssens Jan, Janssens Jan Bapt., Janssens Therese, Smets Peeter (Doffen), Van Doninck Peeter, Peeters Peeter, Daems Henr., Heylen Joseph, De Busser Henr., Roosbroeckx Jan Bapt., Huypers Guilliam, Bogaerts Catharina, Goossens Christiaen, Denckens Fransus met borg van Huysmans Jan, Hoefkens Adriaen met borg van Janssens Jan Bapt.


Akte nr.1765-04                         Bestand 7801 – 7813

Op 23.3.1765 wordt de inboedel getaxeerd van Heyns Peeter en D'Joos Elisabeth, die hertrouwd is met Papen Peeter, en worden akkoorden gesloten betreffende het kind, Heyns Peeter, met de momboirs, Heyns Adriaen en D'Joos Daniël.

Er moet nog ontvangen worden van Oniaerts (notaris) en D'Joos Daniël.

Er zijn nog schulden aan T'Syen Fransus, Vermeerbergen Fransus, Van Opstal Jan, Anthonis Peeter, Verhaert Peeter, Daems Jan, Willems Jan Bapt. (licentiaat medicijnen), Van Opstal P.F.,Cluyts Cornelis, Ooms Hendrick, Meir Wilm, Oniaerts (notaris), Heyns Adriaen, Van Hove Jan, D'Joos Daniël, Van De Poel Adriaen.


Akte nr.1765-04b                       Bestand 7815 – 7821

Op 30.5.1765 getuigen Dams Martinus, 55 jaar, Smets Joannes, 62 jaar, en zijn vrouw, Heylen Anna Maria, 63 jaar, over een zaak betreffende het mogelijk verleggen van een loop door Heylen Joannes, vader van voornoemde Heylen Anna Maria.

Deze loop komt uit de Turfputten en vormde de grens van een perceel, het heycken in Buul, dat paalde O de straat van Herentals naar Diest, de genaamde Herstraat, Z nu de palen van Oevel, vroeger de genoemde loop, W erfgenamen Verdonck Jan Baptist en N Verbraecken Guilielmus en Steynen Henricus.


Akte nr.1765-05                         Bestand 7823 – 7842

Op 6.7.1765 verkopen de voor- en nakinderen van Mathijs Marten gronden van erven:

Koop 1

Eerste bod van Bellens Adriaen, verhoogd door Heylen Fransus, met getuigen: Ooms Hendrick en Bueken Jan, die tekent als Verbuecken. Genoemde Heylen Joannes Franciscus wordt koper.

Koop 2

eerste bieder en koper: Bellens Adriaen

Koop 3

Wegens schulden wordt dit verkocht aan Veckemans Joanna Maria, bejaarde jonge dochter.

Deze blijven onverkocht.

Koop 4

Eerste bieder en koper: Bellens Adriaen.

Koop 5

Eerste bieder en koper: Mathijs Jan Baptist.

Project van goedenisse - namen van de verkopers:

Janssens Adriaen, momboir van de wezen van Janssens Jan Baptist en Mathijs Maria, Mathijs Jan Baptist, Mathijs Anna, Mathijs Elisabeth en haar man, Hoefkens Adriaen, De Kepper Gommarus Adriaenus en zijn vrouw, Van Hove Maria Catharina, die verklaren dat de koopsommen betaald zijn.


Akte nr.1765-06                         Bestand 7845 – 7850

Op 14.7.1765 verpacht Van Hove Jan Baptist, kerkmeester, de tienden.

Eerste bieder voor de St-Maartens-tienden is Heylen Martinus, radenmaker, met borg van Van Doninck Peeter. Volgende bieders zijn: Anthonis Peeter en Torfs Peeter, die pachter wordt met borg van Anthonis Peeter.

Op de boter- en eiertienden wordt geboden door Anthonis Peeter en Torfs Peeter, die pachter wordt.


Akte nr.1765-07                         Bestand 7853 – 7865

Op 20.7.1765 verkopen Sprengers Marten, voor zichzelf en als momboir voor zijn broers en zusters, met Verboven Peeter koren op het veld.

Dit koren staat op het heycken, zijnde vrij govaerts leen, de Spreeuwen, de Dierentijdt, de Cleyn langel, de Grooten langel, het lanck block, in de Herstraat, het vrij leen, het binnenveld, het biste block en het Clootkens.

Het wordt gekocht door Van Hove Jan Baptist met borg van Heylen Marten, De Molder Jan (Herentals) met borg van De Busser Jan, De Kepper Gommer met borg van Wouters Peeter, Peeters Michiel met borg van Govaerts Adriaen, Govaerts Adriaen met borg van Van Opstal Jan, De Bruyn Sijmon met borg van Caers Marten, Soeten Petrus Mart. met borg van Soeten Jan Bapt. (secretaris), Wouters Marten (Jacobszoon) met borg van De Busser Hendrick, Van Hove Hendrick (Neerbuul) met borg van Verachtert Cornelis, Willems Marten met borg van Hermans Peeter, Cluyts Cornelis met borg van Meir Wilm, Verachtert Cornelis met borg van Peetermans Jacobus, Van Opstal Jan (Doffen) met borg van Govaerts Adriaen, Schuermans Guilliam met borg van Cluyts Cornelis, Verbist Jan (Gerhagen) met borg van Laenen Marten, Mertens Hendrick (Gerhagen) met borg van Verboven Peeter, Wuyts Jan (Neerbuul) met borg van Doos Diel, Wouters Peeter met borg van Wuyts Jan, Peeter Michiel (Vierhuizen).


Akte nr.1765-08                         Bestand 7867 – 7872

Op 22.7.1765 verkopen Mathijs Jan Baptist en Janssens Adriaen, momboirs van de kinderen van Janssens Jan Baptist en Mathijs Maria, koren op het veld.

Dit koren staat op de Keinen Dries, het heyblock, de Sille, het broeckx en het hannesos en wordt gekocht door Torfs Jan met borg van Somers Gommer, Janssens Jan Bapt., Goossens Christiaen met borg van Torfs Peeter, Torfs Peeter met borg van Peeters Adriaen, Bellens Adriaen met borg van Soeten Jan Baptist.


Akte nr.1765-09                         Bestand 7875 – 7900

Op 5 en 6.8.1765 verkopen Laenen Joannes en Verloo Fransus, momboirs van de kinderen van Van den Brande Laurijs en Meir Elisabeth, inboedel, koren en hooiwas op het veld.

Deze oogst staat op het Suerstuck, de heyde, de Goorbosch, de pensdijck, het bloxken, de buytenman, de Goorkens, het binnenveld, achter de schuur, in de hof, op de mommaert, de houteren bempt, het Cruysbroeck, het bluycker en op het boskes block en wordt gekocht door: Van Hout Amandus met borg van Blerincx Marten, Laenen Marten met borg van Verbist Jan, Heylen Adriaen (Gerhagen) met borg van Blerinckx Marten, Baelens Fransus (Santhoeve-Meren) met borg van Helsen Adriaen (Gerhagen), Mertens Jan Bapt. met borg van Van De Paer Jan, Van Hove Fransus (Buul) met borg van Somers Gommarus, Gullens Guilliam met borg van Laenen Jan, Huysmans Willem, Verboven Peeter (Larum) met borg van Laenen Jan, Mertens Jan Bapt. (Gerhagen) met borg van Laenen Jan, Blerinckx Marten met borg van Janssens Peeter, Cools Peeter (Doffen), Van Outven Peeter, Leysen Christiaen, De Meulder Jan Bapt. (Herentals), Van Dingenen Adriaen, Verboven Adriaen (Gerhagen) met borg van Mertens Peeter, Laenen Jan met borg van Soeten Jan Bapt., Van Hove Peeter (Buul) met borg van Meir Joseph.

Kopers van inboedel: Verachtert Cornelis, Mertens Peeter, Verboven Adriaen met borg van Mertens Peeter, Heylen Peeter (Larum), Laenen Jan, Verloy Frans, Verhaegen Peeter, Van Dingenen Adriaen, Heylen Jan (Oevel), Van Looy Hendrick, Meir Peeter, Verachtert Corn., Leys Cornelis, Schoubroeckx Adriaen, Verboven Peeter, Stickers Hendrick, Cools Peeter, Van Hove Frans, Van Den Broeck Jan, Heylen Adriaen, Hagen Peeter, Van Outven Peeter, Mertens Geeraert, Peeters Hendrick, Van De Poel Peeter, Heylen Jan (Meren), Soeten (secretaris), Boeckx Adriaen, Somers Gommer met borg van Mertens Geeraert, Boeckx Peeter (Peeterszoon), Laenen Marten met borg van Laenen Jan, Waegemans Adriaen, wed. Janssens Adriaen, Verbraecken Jan, Verboven Peeter (Larum) met borg van Hoes Peeter, Hendrickx Peeter met borg van Van Houtven Peeter en Cools Peeter (Doffen), Verwimp Jan, Peeters Jan, Hendrickx Jan, Vaes Geert, Michiels Michiel, Stickers Marten met borg van Deckers Peeter, De Cleyn Jan met borg van Stickers Marten (Herentals), Wouters Peeter met borg van Mertens Jan Bapt., De Molder Jan Bapt. met borg van Van Looy Hendrick en Geerts Guilliam, Vidts Jan met borg van Van Houtven Peeter, Gillen Jan (Larum) met borg van Verboven Peeter, Oniaerts (notaris) met borg van Van Hove Jan, Van Houtven Peeter met borg van Meir Joseph, Hermans Peeter, Verachtert Josephus met borg van Heylen Jan, Meir Joseph met borg van Van Houtven Peeter, Nuyens Adriaen, Eyckens Jan (Herenthout).

2de deel van de verkoop

Vaes Peeter, Janssens Peeter, Verboven Adriaen, Verwimp Dymphna, Ruts Peeter, Verheyen Jan, Michiels Michiel, Huysmans Marten, Wouters Guilliam, Heylen Peeter, Van Beijlen Marten, Menten Jan, Mertens Peeter, Peeters Hendrick, Van Hoef Fransus, Hoof Dymphna, Boeckx Adriaen, Laenen Jan, Van Genechten Jan, Peeters Fransus met borg van Kools Peeter, Paulus Merten, Meir Peeter met borg van Meir Jan, Vidts Jan met borg van Laenen Jan, Van Hooven Jan met borg van Janssens Peeter, Verloo Fransus, Laenen Jan met borg van Van Genechten Jan, Meir Jan met borg van Laenen Jan, Heylen Adriaen met borg van Blerincx Marten, Blerincx Marten met borg van Laenen Jan, Brockx Adriaen, Kools Peeter met borg van Peeters Fransus.


Akte nr.1765-10                         Bestand 7903 – 7910

Op 4.9.1765 verkoopt Laenen Joannes inboedel aan: De Molder Jan, Van Looy Hendrick, Maes Adriaen, Peeters Peeter, Meir Peeter (Meren) met borg van Meir Jan, Mannaerts Gommer met borg van De Busser Jan, Boeckx Adriaen met borg van Laenen Jan.


Akte nr.1765-11                         Bestand 7913 - 7916(is doorgehaald)

Op 12.10.1765 leent Verachtert Cornelis (Meren) bij Van Hove Jan Baptist, kerkmeester, en hypothekeert:


Akte nr.1765-12                          Bestand 7917 – 7927

Op 17.12.1765 verkoopt Heylen Peeter, momboir van de kinderen van Verborght Jan en De Bie Anna inboedel.

Kopers: Govaerts Adriaen, Peeters Jan, Leirs Anna, Verbiest Peeter, Wuyts Hendrick, Waegemans Adriaen, Verbist Peeter (de oude), Verlinden Emanuel, Mertens Geeraert, De Bruyn Sijmon, Lemmens Guill., Van Opstal Jan met borg van Govaerts Adriaen, Mathijs Marten, Meir Jan, Geens Jan, Heylen Peeter met borg van Heylen Jan, Vertommen Peeter, De Bie Peeter, Helsen Jan, Heylen Frans, Horemans Abraham, Verboven Marten Wouters Marten Van Hove Peeter, Boeckx Adriaen, De Beucker Catharina, Bleirinckx Marten, Sels Adriaen met borg van Vertommen Peeter, Van Hove Jan met borg van Van Hove Hendrick, Cluyts Peeter met borg van Meir Wilm, Peeters Michiel (Vennen) met borg van Meir Joseph (Buul), Van Doninck Peeter met borg van Van de Bruel Adriaen, Verbiest Geert (Larum) met borg van Verbiest Jan, Van Hout Jan (Doffen) met borg van Oniaerts Michiel, Van de Weyer Marten met borg van Baeten Peeter, Van Zeelandt Arnold met borg van Van de Bruel Adriaen, Heylen Fransus met borg van Heylen Peeter, Van Dijck Jan met borg van Soeten Jan Bapt., Verherstraeten Peeter Van Gansen Adriaen met borg van Molenberghs Jan, Maes Jan (Eussels) met borg van Van de Weyer Marten, Huysmans Willem, Bouwen Cornelis (Vennen), Soeten Peeter Martien, Van Thielen Peeter, Wuyts Jan Bapt. (Noorderwijk), Van Castel Peeter, Verbiest Jan, Cools Baert (Geel), Verhaert Fransus met borg van Wouters Marten, Van Lommel Adriaen met borg van Cluyts Peeter, Dens Adriaen, Cools Wouter.


Akte nr.1766-01                         Bestand 7929 – 7943

Op 18.2.1766 verkoopt Heylen Peeter, momboir van de kinderen van Verborght Jan en De Bie Anna verdere inboedel.

Kopers: Peeters Peeter, Van Hove Fransus, Peeters Jan, Boeckx Fransus, Hove Frans, Caers Marten, Van Hove Peeter, Molenberghs Jan, Verachtert Frans, Verachtert Cornelis, Pauwels Peeter, Wils Adriaen, De Bruyn Sijmon, Mariën Peeter, Van Opstal Jan met borg van Govaerts Adriaen, Van de Weyer Jan, Verhaert Frans, Thijs Marten, Govaerts Adriaen, Peeters Michiel met borg van Peeters Jan, Coolkens Adriaen, Michiels Michiel, Van Beijlen Marten, Anthonis Peeter, Willems Marten, Baeten Adriaen, Soeten Jan Bapt., De Bruyn Jan, Laureijs Adriaen, Van de Vecken Adriaen, Vertommen Peeter, Heylen Peeter, Heylen Jan (Meren), Vissers Peeter met borg van Smets Peeter (Doffen), Cluyts Fransus, Cluyts Jan, Verherstraeten Peeter, Verbracken Hendrick, Kempenaers Frans, Smets Jan, Helsen Adriaen, Baelemans Jan met borg van Peeters Michiel (Vierhuizen), Verbiest Peeter (Vennen), Cluyts Jan Frans, Bellens Adriaen (Herentals), De Molder Jan (Herentals) met borg van Baeten Peeter (Doffen), Haegen Peeter (Meren) met borg van Verboven Adriaen, Verboven Adriaen met borg van Haegen Peeter, Blerinckx Marten met borg van Heylen Jan (Meren), Meirmans Marten met borg van Verwimp Guilliam, Verborght Peeter, Geens Jan, Van Dijck Adriaen, Verwimp Adriaen, Tijs Marten met borg van Torfs Jan, Verwimp Helmus, Vermeerbergen Adriaen, Wils Adriaen met borg van Verbracken Guilliam, Bellens Adriaen (Janszoon) met borg van Van Dingenen Michiel, Elen Adriaen met borg van Pauwels Peeter, Goossens Peeter (Oevel) met borg van Verachtert Marten, Verbracken Guilliam met borg van Verswijvelt Adriaen (Halfhuis), De Busser Hendrick met borg van Deckers Peeter, Verborght Adriaen met borg van Govaerts Adriaen, Helsen Guilliam (Oevel) met borg van Dersellers Peeter, Verswijvelt Adriaen (Halfhuis) met borg van Verbracken Guill., Van Gelder Peeter met borg van Verborght Peeter, Peeters Peeter (Heusen) met borg van Meir Wilm, Van Hove Jan met borg van Meir Wilm, Peeters Jan (Beilen), Peetermans Jacobus met borg van Blerinckx Marten.


Akte nr.1766-02                         Bestand 7945 – 7960

Op 27.2.1766 verkoopt Michiels Maria, weduwe van Wouters Jacobus, met Wouters Marten, voor zichzelf en met Verbiest Marten, als momboirs van de kinderen van Wouters Peeter en Verbiest Joanna Catharina, inboedel, waaronder weversgetuig.

Kopers: Wouters Marten, Verherstraeten Peeter, De Peuter Jan, De Peuter Adriaen, Bellens Jan, Laenen Jan, T'Syen Marten, Torfs Jan, Verwimp Peeter, Caers Marten, Van de Vecken Adriaen, Peeters Ferd., Helsen Jan, Peeters Fransus, Oniaerts Michiel, Verborght Peeter, Cluyts Frans, De Bie Peeter, Van Hove Frans, Van Hove Hendrick, Van Lommel Marten met borg van Verborght Michiel, Ruymackers Jan Bapt. met borg van Oniaerts Michiel, Boonaerts Marten, Van Hout Jan, Van Hout Peeter met borg van Peeters Fransus, Ars Jan met borg van Janses Jan Bapt. Van Hoof Jan, De Busser Hendrick met borg van Van Houtven Peeter.

Verbiest Marten stelt zich borg voor zijn zwager, De Peuter Jan.


Akte nr.1766-03                         Bestand 7963 – 7978

Op 13.3.1766 worden akkoorden gesloten betreffende de kinderen en worden bezittingen geinventariseerd door Michiels Maria, weduwe Wouters Jacobus, Wouters Martinus, haar zoon, Verbiest Joanna Catharina, met 3 kinderen, weduwe van Wouters Peeter, haar andere zoon, hertrouwd met De Peuter Jan. Wouters Marten en Verbiest Marten zijn de momboirs van deze kinderen: Wouters Marten, Wouters Maria en Wouters Maria Joanna.

Tegoed van Moelants Anthoon, Peeters Ferdinand, Verherstraeten Peeter, Stijnen Hendrick, Peeters Fransus, Baeten Hendrick, Blerinckx Jan, Dierickx Jan (Oosterwijk), Vermeulen Peeter, Anthonis Bernard, Van Santvoort Gommer.

Nog betalen aan: Mols Jan, Verwimp Jan, Mees Wilm, Cluyts Peeter, Beerinckx Marten, Verbiest Hendrick, Cappeleur van de kapel van Gestel, Van Hove Jan, Van Castel Peeter, Wouters Marten, Verholen Jan, Meir Jan, Van Hove Hendrick, Vos Jan, Hermans Jan, Helsen Anthoon, Van Outven Peeter, heer Van Beylen, benefitiant van de kapel van meren, Heylen Peeter, T'Syen Fransus, Vermeerbergen Fransus.


Akte nr.1766-03b                       Bestand 7981 – 7987

Op 12.4.1766 worden de bezittingen van Bellens Cornelis en zijn zuster, Bellens Catharina getaxeerd.

Bonus:

Er zijn nog schulden aan Sijen Peeter (Herentals), Willems Michiel en Bellens Elisabeth.


Akte nr.1766-04                         Bestand 7989 - 7892(is doorgehaald)

Op 14.6.1766 leent Wuyts Joannes Baptist, gehuwd met De Busser Catharina, bij Verbiest Hendrick, kapelmeester van de kapel van Gestele en hypothekeert een perceel land in Doffen, palende O en Z de straat van de Plaats in Olen naar Doffen, W erfgenamen Verherstraeten Peeter en N Willems Michiel en Anthonis Peeter.


Akte nr.1766-05                         Bestand 7993 - 7997(is doorgehaald)

Op 28.6.1766 lenen Laenen Martinus en Wijtens Dymphna bij de kapel van Gestele om een schuld af te betalen bij Peeters Catharina, weduwe van Heylen Jan.


Akte nr.1766-06                         Bestand 7999 – 8017

Op 11.7.1766 worden de bezittingen getaxeerd van Van Genechten Joanna, weduwe van Verboven Joannes, met 4 kinderen: Verboven Peeter, Verboven Joanna Maria en de minderjarigen, Verboven Catharina en Verboven Cornelis, waarvoor Verbiest Marten en Beirinckx Marten de momboirs zijn, die tevens regelingen afspreken.

Buiten de inboedel telt ook het koren op het kleyn blocxken, het binnen gelegh, de bosch, het weir, het veld, het veldeken, de cleynen catten dumpel, de groote catten dumpel, het wilm wuyts en het schans.

Er moet nog betaald worden aan Cremers Marten en Cremers Cornelis voor de aankoop van een perceel, 's meesters hof.


Akte nr.1766-07                         Bestand 8019 – 8024

Op 13.7.1766 verpacht Mathijs Adriaen, kerkmeester, de tienden.

Eerste bieder voor de St-Maartenstienden is Van Castel Joannes (Adriaenszoon). Torfs Joannes verhoogt en wordt pachter, met borg van Thoremans Joannes.

Anthonis Peeter pacht de boter- en eiertienden.


Akte nr.1766-08                         Bestand 8027 – 8035

Op 14.7.1766 verkopen Heylen Peeter en Verborght Adrianus, momboirs van de kinderen van Verborght Joannes en De Bie Anna, koren op het veld.

Dit koren staat op het Buuls land, het Beijlenveld, het bauwels, het Greyens, de kleyne brulen, het binnenblok, de groote brulen, de spreeuwen, het Daems huys, het leen en de Greesche plek en wordt gekocht door Bastiaens Jan (Oevel) met borg van Boex Fransus, Boonen Peeter Frans (Oevel) met borg van Verachtert Michiel (Oevel), Peeters Jan (Beilen) met borg van Van Castel Peeter (Beilen), Verbuecken Jan met borg van Cluyts Cornelis, Helsen Peeter met borg van Van Hoof Peeter, Hoof Francis met borg van Doos Dilis, Van Zeelandt Arnoldus met borg van Van de Wijer Marten, De Bruyn Simon met borg van Goovaerts Adriaen, De Backer Adriaen met borg van Van de Weyer Jan, Peeters Fransus met borg van Wuyts Hendrick, Van Genechten Adriaen met borg van De Backer Adriaen, Van Hoof Hendrick met borg van Heylen Adriaen


Akte nr.1766-09                         Bestand 8037 – 8043

Op 15.7.1766 verkopen Wouters Marten, in eigen naam en als momboir van de kinderen van Wouters Peeter en Verbist Joanna Catharina, en Michiels Maria, weduwe van Wouters Jacobus, koren op het veld, op het Govaerts Leen en het bunder en wordt gekocht door: Wouters Marten met borg van Doos Elisabeth en Deckers Peeter, De Busser Jan met borg van Van Hove (schepen), De Peuter Jan, Van Hove Fransus met borg van D'Joos Elisabeth.


Akte nr.1766-10                         Bestand 8045 – 8051

Op 21.7.1766 verkoopt Oniaerts Michiel, weduwnaar van Gebruers Marie, met de momboirs: Oniaerts Egidius (notaris) en Smets Peeter (Peeterszoon) koren op het veld. Dit staat op het binnenveld, het Santhoff, de dene heide, de gansehei, het bosch, het Cluyts en de beggijnendries en wordt gekocht door Oniaerts Norbert, Van Rompaey Adriaen met borg van Oniaerts Michiel, Hermans Peeter met borg van Baeten Hendrick, Baeten Hendrick met borg van Hermans Peeter.


Akte nr.1766-11                         Bestand 8053 – 8065

Op 4.12.1766 verkopen Kneuckelberghs Peeter, weduwnaar van Syen Dymphna, en de momboirs Syen Frans en De Win Jan, een inboedel.

Kopers: Van Linden Peeter, Laenen Jan, Hoes Peeter, D'Joos Elisabeth, Van Eynde Michiel, Peeters Anna, De Win Jan, Poortmans Jan, Peeters Cornelis, Bleirinckx Marten, Beylen Marten, Goossens Adriaen, Vermerckt Peeter, De Molder Jan Bapt., Van Olmen Jan, Dams Marten, Verheyden Peeter, Boonen Frans, Peeters Hendrick, Cluyts Marten, Menten Jan, Van De Wyer Jan, Huysmans Jan, Kneuckelberghs Peeter, Caers Marten, Van Hove Jan met borg van Smets Jan, Wils Adriaen (Oevel), Pauwels Michiel met borg van Wuyts Jan en Bellens Jan, Van Hove Frans, Neys Adriaen, S'Jongers Peeter, Peeters Frans met borg van Bellens Jan, De Backer Hendrick met borg van De Win Jan, Boeckx Adriaen met borg van Peeters Hendrick, Helsen Peeter met borg van De Molder Jan Bapt., Dresselaers Peeter (Oevel) met borg van Verachtert Cornelis, Maes Adriaen, Schuermans Guill., Van Hove Peeter met borg van Van Hove Jan, Verwimp Hendrick, Meir Joseph, Lemmens Jan (Oevel), Luyten Jan Bapt., Neys Hendrick, Mannaerts Jan, Wuyts Jan met borg van D'Joos Diel, Verboven Peeter met borg van Peeters Cornelis, Neyers Hendrick, Verbiest Peeter, Bertels Jan, Matthijs Joseph, Verherstraeten Hendrick, D'Joos Maria.